Kitabxana

Elektron kitab

Azərbaycan respublikasının yeraltı suları, ehtiyyatlarından istifadə və geoekoloji problemlər (Əliyev F.Ş.)

24.75 MB

Грейзены Кедабекского района (Азербайджанская ССР) (Ситковский И. Н.)

166.68 KB

Коллекторские свойства пород Кирмакинской свиты Апшеронского полуострова (Алиев А.Г.)

2.53 MB

Корни грязевых вулканов Азербайджана (Агаларова Д. А.)

562.28 KB

Никеленосность ултраосновных пород Азербайджа (Эфендиев Г. Х.)

1.14 MB

О возростном расчленении интрузивов Малого Кавказа (Котляр В.Н.)

270.12 KB

Параллелизация свит Аташкинского района с пластами Биби - Эйбата (Голубятников Д.В.)

181.13 KB

Петрография сарматских отложений западного Азербайджана (Алиев А.Г.)

1.67 MB

Резултаты гидрогеологических исследований на западной части Апшеронского полуострова (Двали М.Ф.)

1.68 MB

Nazirliyin Elmi-Texniki kitabxanasında yerləşən kitabların kataloqu

3.88 MB

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Balıqçılıq İnstitutunun kitabxanasının məlumat kataloqu

4.86 MB

Elmi-Tədqiqat Meşəçilik İnstitutunun elmi-texniki kitabxanası

4.86 MB