Meşələr

FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

  • Meşələrdə qanunsuz ağac tədarükü və digər meşəqırmalarının qarşısının alınması;
  • Meşələrin müasir vəziyyətinin öyrənilməsi, inventarizasiya olunması, yeni meşə quruluşu layihələrinin hazırlanması;
  • Bərpa olunan meşə ehtiyatlarından (meyvə, dərman və digər texniki bitkilər) səmərəli istifadənin təşkili;
  • Meşələrin bərpası üçün yeni əkinçilik sisteminin təlabatlarına cavab verən tez böyüyən meşə plantasiyalarının layihələndirilməsi və salınması;
  • Rekreasiya əhəmiyyətli meşə sahələrinin müəyyən edilməsi, onlara yol verən təzyiq həcminin müəyyənləşdirilməsi, bunun əsasında turizm yönümlü rekreasiya potensialının təyini və istifadəsinin təşkil edilməsi;
  • Meşələrin fitosanitar vəziyyətinin müəyyən edilməsi, müxtəlif xəstəlik və ziyanvericilərdən mühafizə edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;
  • Meşə fondunun açıq sahələrində (meşə ilə örtülü olmayan) yeni meşəliklərin  salınması və mövcud meşə sahələrinin (seyrək meşəliklər) bərpa edilməsi;
  • Meşəbərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün tinglik sahələrinin salınması, ağaclardan toxum tədarük edilməsi və tinglərin yetişdirilməsi.

Ölkənin meşələri