Ekologiya üzrə Standartların Siyahısı

Ekologiya üzrə Texniki Komitə (TK 09) tərəfindən hazırlanmış və Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qeydiyyatdan keçmiş standartların
SİYAHISI
 1. 

 563-2011

(İSO 14031-99)

Ətraf mühitin idarə olunması. Ekoloji effektivliyin qiymətləndirilməsi.
 2. 

 564-2011

(İSO 15903-2002)

Torpağın keyfiyyəti - torpağı qeydiyyata almaq üçün format və ərazi haqqında məlumat.
 3.   566-2011 Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında azot oksidinin (NOx) naftilentilendiaminlə spektrometrik metodla təyini.
 4.   567-2011  Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında tozun (asılı bərk hissəciklərin) qravimetrik metodla təyini.
 5.   603.1-2011  Təbii və süni göllərdən su nümunəsinin götürülməsi üzrə qaydalar.
 6.   603.2-2011

 Dib çöküntülərindən və lildən nümunələrin götürülməsi üzrə qaydalar.

 7.   603.3-2011  Su axınlarından nümunələrin götürülməsi üzrə qaydalar.
 8.   603.4-2011  Dəniz sularından nümunənin götürülməsi üzrə qaydalar.
 9.   603.5-2011  Çirkab sulardan nümunənin götürülməsi üzrə qaydalar.
 10.   AZS-748-2013  Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında kükürd dioksidin (SO2) kütlə qatılığının tetraxlormerkurat və paparozanilin ilə spektrofotometrik metodla təyini.
 11.   AZS-751.1-2013  Təbii sularda amonium ionlarının təyini.
 12.   AZS-751.2-2013   Təbii sularda asılı bərk hissəciklərin təyini.
 13.   AZS-751.3-2013  Təbii sularda həll olmuş oksigenin təyini.
 14.   AZS-751.4-2013   Təbii sularda oksigenin biokimyəvi sərfinin (OBS5) təyini.
 15.   AZS-751.5-2013  Təbii sularda qələviliyin (HCO3) təyini.
 16.   AZS-751.6-2013  Təbii sularda xüsusi elektrik keçiriciliyinin təyini.
 17.   AZS-751.7-2013  Təbii sularda xlorid ionunun təyini.
 18.   AZS-751.8-2013  Təbii sularda ümumi codluğun təyini.
 19.   AZS-751.9-2013  Təbii sularda şəffaflığın təyini.
 20.   AZS-751.10-2013  Təbii sularda qoxunun təyini.
 21.   AZS-751.11-2013  Təbii sularda sulfatların təyini.
 22.   AZS İSO 6107-1-2013  Suyun keyfiyyəti. Lüğət
 23.   AZS İSO 6107-4-2013

 Suyun keyfiyyəti - Lüğət

 Hissə 4

 24.   AZS İSO 6107-5-2013  Suyun keyfiyyəti - Lüğət

 Hissə 5

 25.   AZS İSO 6107-6-2013  Suyun keyfiyyəti - Lüğət

 Hissə 6

 26.   AZS İSO 6107-8-2013  Suyun keyfiyyəti - Lüğət

 Hissə 8

 27.   AZS İSO 15799-2013   Torpağın keyfiyyəti-torpaq və torpaq materiallarının ekotoksikoloji xarakteristikasına dair göstərişlər.
 28.   AZS İSO 15800-2013   Torpağın keyfiyyəti - İnsanlara təsiri ilə bağlı torpağın xarakteristikası.
 29.   AZS İSO 16072-2013   Torpağın keyfiyyəti - Torpağın mikrobioloji tənəffüsünü müəyyən etməyin laborator üsulları.
 30.   AZS İSO 16133-2013   Torpağın keyfiyyəti - Yoxlama proqramlarının yaranması və saxlanmasına rəhbərlik.
 31.   AZS İSO 10381-1-2014  Torpağın keyfiyyəti - 1 Hissə: Nümunə götürmə - Proqramların hazırlanması üzrə göstərişlər.
 32.   AZS İSO 10381-2-2014  Torpağın keyfiyyəti - 2 Hissə: Nümunə götürmə - Texnikalar üzrə göstərişlər.
 33.   AZS İSO 10381-3-2014  Torpağın keyfiyyəti - 3 Hissə: Nümunə götürmə - Təhlükəsizlik üzrə göstərişlər.
 34.   AZS İSO 10381-4-2014  Torpağın keyfiyyəti - 4 Hissə: Nümunə götürmə - Təbii, təqribən təbii və əkilmiş sahələrin tədqiqatı üzrə prosedurlara dair göstərişlər.
 35.   AZS İSO 11461-2014  Torpağın keyfiyyəti-Boru tətbiqi ilə qrunt nümunəsi götürmək üçün həcm payı şəklində torpaq nəmliyinin miqdarının təyini. Qravimetrik üsul.
 36.   AZS İSO 11465-2014  Torpağın keyfiyyəti-Quru maddələrin kütlə payının və nəmliyin kütlə nisbətinin qravimetrik üsulla təyini.
 37. 

 AZS 751.12-2014

(İSO 6060-1989)

 Oksigenin kimyəvi sərfi.
 38. 

 AZS 751.13-2014

(İSO 10260-1992)

 Təbii sularda xlorofil - A-nın təyini.
 39. 

 AZS 751.14-2014

(İSO 9391-1993)

 Çaylardan makrobentos nümunələrinin götürülməsi.
 40.   AZS İSO 14040-2014  Ətraf mühitin idarə edilməsi. Həyat dövrünün qiymətləndirilməsi. Prinsiplər və struktur.
 41.   AZS İSO 762-2014  Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında ammonyakın indofenol metodla təyini.
 42.   AZS İSO 4220-2014  Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasının turşu aerozolları ilə çirklənmə indeksinin təyini. İndikator və ya patensiometr vasitəsilə ekvivalent nöqtənin aşkarlanması ilə titrimetrik metod.
 43.   AZS İSO 4225-2014  Havanın keyfiyyəti. Ümumi aspektlər - Lüğət
 44.   İSO 14001-2004  Ətraf mühitin idarəetmə sistemləri. İstifadə üçün təlimata dair tələblər. Prinsiplər və struktur.
 45.   İSO 14004-2004  Ətraf mühitin idarəetmə sistemləri. Prinsiplər, sistemlər və fəaliyyət üsullarına dair ümumi təlimat qaydaları.
 46.   İSO 14015-2001  Ətraf mühitin idarə edilməsi. İstehsal sahələrinin və təşkilatların ekoloji qiymətləndirilməsi. Prinsiplər və struktur sxem.
 47.   İSO 8689-1:2000  Suyun keyfiyyəti - Çayların bioloji təsnifatı. Hissə 1: Bentik (suyun dibindəki) makroonurğasızların tədqiqi əsasında alınan bioloji keyfiyyət məlumatının təfsiri üzrə təlimat.
 48.   İSO 8689-2:2000  Suyun keyfiyyəti - Çayların bioloji təsnifatı. Hissə 2: Bentik makroonurğasızlar sinfi üzrə aparılan tədqiqatlardan götürülmüş bioloji keyfiyyət haqqında məlumatın təqdimatına dair rəhbər sənəd.
 49.   İSO 10304-1:2007  Suyun keyfiyyəti - İonların maye xromatoqrafiya üsulu ilə həll olmuş anionların təyini. Hissə 1: Bromid, xlorid, flüorid, nitrat, nitrit, fosfat və sulfatın təyinatı.
 50.   İSO 6107-9-1997  Suyun keyfiyyəti - Lüğət. Hissə 9: Əlifba sırası üzrə siyahı və mövzuların cədvəli
 51.   İSO 5666-1999  Suyun keyfiyyəti. Civənin təyini.
 52.   İSO 10381-5-2005  Torpağın keyfiyyəti - Nümunə götürmə. Hissə 5: Torpağın çirklənməsi ilə əlaqədar olaraq şəhər və sənaye sahələrinin tədqiqatına dair prosedurlar haqqında təlimat.
 53.   İSO 10381-6-2009  Torpağın keyfiyyəti - Nümunə götürmə. Hissə 6: Laboratoriyada mikrobioloji proseslərin, biokütlənin və müxtəlifliyin təhlili məqsədi ilə aerob şəraitdə torpaq nümunələrinin yığılması, işlənməsi və saxlanılması üzrə tövsiyələr.