“Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi” MMC-nin Nizamnaməsi

                                           “Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi” MMC-nin

                                                                  Nizamnaməsi

                                                            1. Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında 1998-ci ilin avqustun 7-də Bakı şəhərində imzalanmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 28 sentyabr tarixli 898 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İnkişaf üçün kredit haqqında Saziş”in (Təxirəsalınmaz ekoloji tədbirlər layihəsinin) şərtlərinə əsasən ölkədə təklükəli tullantıların emalı və basdırılması üçün tikilmiş poliqonun idarə edilməsi məqsədilə yaradılmış “Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (bundan sonra - Cəmiyyət) öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, qüvvədə olan digər qanunvericilik aktları və bu Nizamnamə əsasında həyata keçirir.
1.2. Bu Nizamnamə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı  üzrə Bakı Bölgə Şöbəsinin 22 iyul 2023-cü il tarixində 0103-P23-38097 nömrə ilə dövlət qeydiyyatına alınmış “Təhlükəli Tullantılar” MMC-nin Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 2-ci redaksiyasıdır.”
1.3. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurum kimi fəalliyyət göstərən tam təsərrüfathesablı dövlət müəssisəsidir.
1.4. Cəmiyyət əlvan və qara metal tullantıları istisna olmaqla təhlükəli və təhlükəsiz tullantıların, o cümlədən istehsalat, tibbi, yararsız tullantıların, zərərli kimyəvi maddələrin, civə və civə birləşmələrinin, (bundan sonra - tullantılar) yığılması (toplanması), daşınması, yerləşdirilməsi, çeşidlənməsi, emalı, istifadəsi, utilizasiyası, zərərsizləşdirilməsi və basdırılması üzrə işləri (bundan sonra - “tullantıların idarə olunması”) həyata keçirir.
1.5. Cəmiyyət müstəqil balansa, təsərrüfat fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə istifadəsinə verilmiş dövlət əmlakına, möhürə, müvafiq ştamp və blanklara malikdir. Cəmiyyətin əqdlər bağlamaq, öz adından əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata keçirmək hüququ, həmçinin vəzifələri vardır, o, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh qismində çıxış edir
1.6. Cəmiyyət öz iştirakçılarının üçüncü şəxslər qarşısında öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır.
1.7. Dövlət Cəmiyyətin öhdəlikləri üçün cavabdeh deyildir və onun fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün Cəmiyyətə verdiyi əmlakın dəyəri həddində risk daşıyır.
1.8. Cəmiyyətin rəsmi adı aşağıdakı kimdir:
- Tam halda - “Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
- Qısadılmış halda - “Tullantıları İdarəetmə Mərkəzi” MMC.
1.9. Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: Abşeron rayonu, Pirəkəşkül qəsəbəsi.


2. Cəmiyyətin fəaliyyətinin istiqamətləri

2.1.  Cəmiyyətin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
2.1.1. ölkənin bütün şəhər və kəndlərinin ərazilərində tullantıların idarə olunmasını təkmilləşdirəcək investisiyaların və inkişaf sxemlərinin qurulmasında mövcud ehtiyatlardan səmərəli istifadəni təmin etmək;
2.1.2. “Tullantılar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq tullantıların çeşidlənməsini və daşınmasını həyata keçirmək və tullantıların idarə olunması obyektlərini formalaşdırmaq;
2.1.3. neft, qaz və elektroenergetika sənayesində yaranan tullantıların idarə edilməsini təşkil etmək;
2.1.4. tullantıların yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdə müvafiq xəbərdaredici nişan və ya lövhələrin quraşdırılmasını, habelə digər mühafizəedici və təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini təmin etmək;
2.1.5. tullantıların yerləşdirilməsini təmin etmək üçün tədbirlər görmək;
2.1.6. öz fəaliyyəti çərçivəsində tullantıların idarə olunması proseslərini təkmilləşdirmək;
2.1.7. ətraf mühitə və insan sağlamlığına təsirini azaltmaq məqsədilə tullantıların xüsusi qurğularda müxtəlif üsullarla zərərsizləşdirməsini təşkil etmək.

   3.Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının və təsisçinin nizamnamə kapitalında payının miqdarı

3.1. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 200 (iki yüz) manat olmaqla 1 (bir) paydan ibarətdir.
3.2. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalında təsisçinin payı aşağıdakı kimi müəyyən edilir: Azərbaycan Respublikası - 200 (iki yüz) manat, 1 pay, 100% pul şəklində.
3.3. İştirakçının qoyduğu mayaların tərkibi, maya qoyması qaydası və maya qoyulması üzrə öhdəlikləri pozmağa görə məsuliyyət ümumi yığıncağın qərarı ilə müəyyənləşdirilir.

 4.Cəmiyyətin idarəetmə orqanları

 4.1. Ümumi yığıncaq

4.1.1 Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı iştirakçıların ümumi yığıncağıdır (bundan sonra – “ümumi yığıncaq”).
4.1.2. Ümumi yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
4.1.2.1. Cəmiyyətin nizamnaməsini və onun nizamnamə kapitalının miqdarını dəyişdirmək;
4.1.2.2. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğvi haqqında qərar qəbul etmək;
4.1.2.3. Cəmiyyətin filial və nümayəndəliklərinin açılmasına, fəaliyyətinə xitam verilməsinə, onların əsasnamələrini təsdiq edilməsinə razılıq vermək;
4.1.2.4. Cəmiyyətə məxsus dövlət əmlakının (daşınmaz və daşınar) girov qoyulmasına razılıq vermək və bu barədə əqdlərin qeydiyyatını aparmaq;
4.1.2.5. Cəmiyyətin icra orqanlarını yaratmaq və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam vermək.
4.1.3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra – Xidmət) bu Nizamnamənin 4.1.2-ci yarımbəndi ilə müəyyənləşdirilmiş Cəmiyyət barəsində həll etdiyi məsələləri Nazirliyin təklifləri əsasında həyata keçirir.
4.1.4. Nazirlik cəmiyyətin idarə edilməsi barədə aşağıdakı məsələləri həll edir:
4.1.4.1. “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın 7.10.2.1-ci yarımbəndinə əsasən cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək, müvafiq hallarda onlarla əmək müqavilələri bağlamaq, onların səlahiyyətlərini müəyyən etmək;
4.1.4.2. Cəmiyyətin illik hesabatlarını və mühasibat balanslarını təsdiq etmək, onun mənfəətini və zərərini bölüşdürmək;
4.1.4.3. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 50 (əlli) faizindən artıq məbləğdə olan əqdin bağlanılması barədə qərar qəbul etmək;
4.1.4.4. Aidiyyəti şəxslə hüquqi şəxsin aktivlərinin 5 (beş) faiz və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması barədə qərar qəbul etmək;
4.1.4.5. Cəmiyyətin inkişaf istiqamətlərini və əmək haqqı sistemini müəyyən etmək, strukturunu və illik büdcəsini (xərc smetasını) təsdiq etmək;
4.1.4.6. Cəmiyyətin gəlirlərinin və xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı qərar qəbul etmək;
4.1.4.7. Cəmiyyətin direktorlar şurası (və ya müşahidə şurası) və (və ya) təftiş komissiyasını (müfəttişini) seçmək və onların səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam vermək.
4.1.5. Ümumi yığıncaq növbəti və növbədənkənar ola bilər.
4.1.6. Cəmiyyət bir iştirakçıdan ibarət olduqda Cəmiyyətdə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barəsində qərarlar həmin iştirakçı tərəfindən təkbaşına qəbul edilir və yazılı surətdə rəsmiləşdirilir.
4.1.7. Cəmiyyətin illik fəaliyyətinin  yekunlarına həsr olunmuş ümumi yığıncaq hesabat-maliyyə ili başa çatdıqdan sonra dörd aydan gec olmayaraq Cəmiyyətin direktoru tərəfindən çağırılır. Ümumi yığıncağın çağırılması tarixinə azı 3 (üç) iş günü qalmış iştirakçıya yazılı bildiriş göndərilməlidir. Ümumi yığıncağın çağırılması haqqında bildirişdə Cəmiyyətin adı və olduğu yer, ümumi yığıncağın keçirilmə tarixi, vaxtı,  ünvanı, gündəliyi və ümumi yığıncağının gündəliyi üzrə materiallarla tanış olunma qaydası göstərilməlidir.
4.1.8. Növbədənkənar ümumi yığıncaq direktorun öz təşəbbüsü ilə və ya bütün səslərin azı onda birinə malik olan  iştirakçıların tələbi ilə bu Nizamnamənin 4.1.7-ci yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş qaydada çağırılır.
4.1.9. Cəmiyyət ləğvetmə prosesində olduqda növbədənkənar ümumi yığıncaq ləğvetmə komissiyası tərəfindən bu nizamnamənin 4.1.8-ci yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş qaydada çağırılır.

4.2. Cəmiyyətin icra orqanı

4.2.1. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərlik təkbaşçı icra orqanı olan direktor tərəfindən həyata keçirilir. Cəmiyyətin strukturunda direktorun müavin(ləri) ştat vahid(ləri) müəyyən edilə bilər.
4.2.2. Direktor Cəmiyyətin bütün fəaliyyət istiqamətlərinin nəticələrinə görə tam məsuliyyət daşıyır. O, cəmiyyətin adından vəkalətnaməsiz fəaliyyət göstərir, Cəmiyyətin operativ idarə edilməsini həyata keçirir, üçüncü şəxslərə olan münasibətdə, o cümlədən məhkəmədə cəmiyyəti təmsil edir, ümumi yığıncağıntəsdiqinə dair sənədləri hazırlayır, Cəmiyyətin adından əqdlər bağlayır, rəsmi sənədləri imzalayır, Cəmiyyətin işçilərini vəzifəyə təyin edir, başqa işə keçirir, vəzifəsindən azad edir, onların vəzifə maaşlarını müəyyən edir, onların barəsində həvəsləndirmə və tənbeh tədbirlərinin görülməsi haqqında əmrlər verir. Qanunvericiliklə və cəmiyyətin nizamnaməsi ilə ümumi yığıncağın, müşahidə şurasının və təftiş komissiyasının (müffətişin) səlahiyyətlərinə aid edilməyən digər səlahiyyətləri həyata keçirir.
4.2.3. Cəmiyyət Nazirlik ilə razılaşdırılmaqla illik maliyyə hesabatının düzgünlüyünü yoxlamaq üçün hər il əmlak mənafeləri ilə Cəmiyyətə  və ya onun təsisçilərinə bağlı olmayan peşəkar auditor cəlb edə bilər. Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditor yoxlanışlarının aparılması qaydası qanunvericilik və Cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilir. Auditor yoxlamalarının aparılması qaydası, maliyyə-təftiş komissiyasının vəzifələri, funksiyaları və səlahiyyətləri, onların işini təşkil edən qaydalar Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə və ümumi yığıncağın qanunvericiliyə uyğun olan qərarı ilə tənzimlənir.

5.Cəmiyyətin əmlakının yaranması

5.1. Cəmiyyətin əmlakı, qanunvericiliyə uyğun olaraq hüquqi şəxslərə mənsub ola bilməyən əmlakın ayrı-ayrı növləri istisna edilməklə, onun əsas fondlarından və dövriyyə vəsaitlərindən, o cümlədən dəyəri Cəmiyyətin müstəqil balansında əks olunan digər dəyərlərdən ibarətdir.
5.2. Cəmiyyətin əmlakının yaranma mənbələri aşağıdakılardır:
5.2.1. Təsərrüfat fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə istifadəsinə verilmiş dövlət əmlakı;
5.2.2. Sərbəst təsərrüfat fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər;
5.2.3. Bank və digər kreditlər;
5.2.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan digər mənbələr.
5.3. Cəmiyyətə verilmiş dövlət əmlakı yalnız Cəmiyyətin nizamnamə məqsədlərinə uygun olaraq istifadə edilir.
5.4. Cəmiyyətin əmlakı tamamilə dövlət mülkiyyətindədir.
5.5. Xidmətin razılığı olmadan Cəmiyyətin əmlakı üzərində daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alına bilən yüklülüklər müəyyən edilə bilməz.

6.Cəmiyyətin işinin planlaşdırılması, uçotu və hesabatı

6.1. Cəmiyyət yerinə yetirdiyi işlərə və göstərdiyi xidmətlərə olan tələbatı nəzərə alaraq müstəqil surətdə öz fəaliyyətini planlaşdırır və inkişaf perspektivlərini , eyni zamanda, istehsal və sosial inkişafın təmin olunmasının zəruriliyini müəyyən edir.
6.2. Cəmiyyət öz fəaliyyətinin nəticələrinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və formada mühasibat və əməliyyat uçotu, statistik hesabat aparır, balans tərtib edir.6.3. Cəmiyyətin maliyyə ili: qeydiyyata alındığı vaxtdan başlayır və həmin ilin 31 dekabrında başa çatır. Növbəti maliyyə illəri isə 1 yanvardan başlayır və 31 dekabradək olan dövrü əhatə edir.

                                                                7. Sığortalanma

Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş icbari sığorta istisna olmaqla, Cəmiyyətin əmlakının, istehsal, maliyyə və digər risklərinin sığortası onun öz mülahizəsi ilə , həyata keçirilir.

8. Vergi məsələləri

Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş vergiləri ödəyir.

9. Əmək münasibətləri

9.1. Cəmiyyətdə işəgötürmə və işdən azadetmə məsələləri, əmək rejimi, əmək haqqı, kompensasiyalar da daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.
9.2. Əmək haqqı, cəmiyyətin işçilərinin sosial təminat məsələləri, məzuniyyətlərin verilməsi onların hər bir ilə bağlanan əmək müqavilələri əsasında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada həll edilir.

10. Sosial sığorta və təminat

Cəmiyyətin işçilərinin sosial sığortası və təminatı Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik normaları ilə tənzimlənir.

11. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğv olunması

Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğv olunması Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və digər qanunvericilik aktlarında müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

12. Digər şərtlər

12.1. Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan, lakin bu Nizamnamə ilə tənzimlənməyən digər məsələlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir.
12.2. Nizamnamənin dəyişdirilməsi (nizamnamədə edilmiş dəyişiklik və əlavələr) onun dövlət qeydiyyatına alındığı andan qüvvəyə minir.
12.3. Gələcəkdə bu Nizamnamənin hər hansı müddəası qanunvericiliklə ziddiyyət təşkil edərsə, qanunvericiliyin müddəası tətbiq edilir.