Ətraf Mühitin və Təbii Sərvətlərin İdarə Edilməsi Şöbəsinin Əsasnaməsi

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin idarə edilməsi şöbəsi haqqında

ƏSASNAMƏ

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (bundan sonra - Nazirlik) Aparatının müstəqil struktur bölməsi olan Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin idarə edilməsi şöbəsinin (bundan sonra - Şöbə) fəaliyyət istiqamətlərini, əsas vəzifələrini, hüquqlarını və fəaliyyətinin təşkili qaydasını müəyyən edir.
1.2. Şöbə bu Əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində ekoloji planlaşdırma, nəzarət, istehsal və digər fəaliyyətlərlə əlaqədar daxilolma və gəlirlərin proqnozlaşdırılması, hidrometeoroloji xidmətin təşkili, təhlükəli tullantıların idarə olunması, bioloji müxtəlifliyin qorunması, yaşıllıq ərazilərinin miqyasının genişləndirilməsi, meşəlik ərazilərinin artırılması, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə olunması, ekoloji ekspertiza, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə, geologiya, geodeziya (xüsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya istisna olmaqla) və kartoqrafiya fəaliyyəti də daxil olmaqla Nazirliyin strukturuna daxil olan və olmayan tabeliyindəki qurumlarının idarə olunmasını tənzimləyir, işğaldan azad olunan ərazilərdə yüksək keyfiyyətli sağlam ətraf mühitin yaradılması, ekosistemin bərpası, təbii ehtiyatlara vurulan zərərin qiymətləndirilməsi sahəsində (bundan sonra-müvafiq sahə) fəaliyyəti həyata keçirir.
1.3. Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının “Dövlət qulluğu haqqında” Qanununu və digər qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər qanunvericilik aktlarını, Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin (bundan sonra - nazir) əmr və sərəncamlarını (bundan sonra – təşkilati-sərəncamverici sənədlər) və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
1.4. Şöbə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən Nazirliyin struktur bölmələri və qurumları, eləcə də mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

2. Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri
2.0. Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
2.0.1. müvafiq sahədə Nazirliyin struktur bölmə və qurumları, digər dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlığın aparılmasını təmin edir;
2.0.2. ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə sahəsində nəticəəsaslı effektiv ekoloji planlaşdırmanı həyata keçirir;
2.0.3. ətraf mühitin və təbii sərvətlərin idarə edilməsi sahəsində qısa, orta və uzun müddətli planların hazırlanmasını təmin edir;
2.0.4. nəzarət, istehsal və digər fəaliyyətlərlə əlaqədar daxilolma və gəlirləri proqnozlaşdırır;
2.0.5. dövlət sifarişləri üzrə illik iş və obyektlər planlarının razılaşdırılmasını, hesabatların yoxlanmasını və qəbulunu həyata keçirir;
2.0. 6. işğaldan azad olunan ərazilərdə ətraf mühitə və təbii sərvətlərə vurulan zərərin ilkin qiymətləndirilməsi, ekosistemin bərpası, yüksək keyfiyyətli sağlam ətraf mühitin yaradılması, ekoloji tarazlığın təmin olunması və bu ərazilərdə monitorinq işlərinin tənzimlənməsi üzrə tədbirlər görür;
2.0. 7. Nazirliyin müvafiq sahə üzrə fəaliyyət istiqamətlərinə dair tədbirlər hazırlayır və həyata keçirir;
2.0. 8. müvafiq sahənin inkişafını təmin edir;
2.0. 9. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

3. Şöbənin vəzifələri
3.0. Bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, şöbənin vəzifələri aşağıdakılardır:
3.0.1. ekoloji norma və qaydaların hazırlanmasında iştirak etmək;
3.0.2. verilmiş səlahiyyətlər daxilində Nazirliyi başqa təşkilatlarda təmsil etmək;
3.0.3.ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə sahəsində nəticəəsaslı effektiv ekoloji planlaşdırmanı aparmaq, bu sahədə qurumlararası fəaliyyəti əlaqələndirmək;
3.0.4. dövlət uçotuna alınaraq normalaşdırılan atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin və atmosfer havasına fiziki təsir mənbələrinin müəssisə, təşkilatlar, şəhər və digər yaşayış məntəqələri üzrə siyahısını və ekoloji təhlükəlilik dərəcəsinin müəyyən edilməsi işini təşkil etmək və icrasına nəzarət etmək;
3.0.5. çirklənmə mənbələrinin uçotunun və təhlükə potensiallı obyektlərin qeydiyyatının aparılması, ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasının (axıdılmasının) limitlərinin müəyyən edilməsi işlərinə nəzarət etmək;
3.0.6. dövriyyədən çıxmış torpaqların kənd, meşə, balıqçılıq və ya digər təsərrüfatlarda istifadəsi və ayrılması şərtlərinə uyğun olaraq həmin regionun ekoloji tarazlığını təmin edən vəziyyətə gətirilməsi şərtlərinin müəyyən edilməsi işində iştirak etmək;
3.0.7. ölkə ərazisində formalaşan istehsalat, məişət, eləcə də plastik və təhlükəli tullantıların qanunvericiliyə uyğun qaydada idarə edilməsi ilə bağlı müvafiq təkliflər vermək;
3.0.8. xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin yaradılması, onların statusunun müəyyən edilməsi, habelə bu ərazilərdə xüsusi mühafizənin ayrı-ayrı rejimləri tətbiq edilən fəaliyyət zonalarının və sanitar-mühafizə zonalarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə tədbirlər görmək, bu məqsədlə təkliflər vermək;
3.0.9. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”nın aparılmasının təşkili üçün aidiyyəti qurumlarla birlikdə tədbirlər görmək;
3.0.10.məqsədli büdcə fondlarına daxil olmaları, büdcədənkənar vəsaitləri və təsərrüfat hesablı gəlirləri proqnozlaşdırmaq;
3.0.11. yaşıllıqların uçotu və monitorinqi haqqında məlumatları aidiyyəti qurumlardan tələb etmək, təhlil etmək, hesabatlar hazırlamaq;
3.0.12.effektiv nəzarət və monitorinq tədbirlərinin keçirilməsi, yaşıllaşdırma, meşəbərpa və əkin işlərinin aparılması, əkin materiallarının yetişdirilməsi, meşə ehtiyatlarından dayanıqlı istifadə, qırma sahələrinin müəyyənləşdirilməsi, meşə quruluşu işlərinin aparılması, meşələrdə karbon ehtiyatlarının artırılması, ciddi mühafizə rejimlərinin yaradılması, ekoturizmin inkişafı, balıq yetişdirmə, balıq ovu ilə bağlı kvotaların müəyyənləşdirilməsi, ovçuluq fəaliyyətinin tənzimlənməsi, təbiətdən istifadə ilə bağlı icazələrin verilməsi, geoloji axtarış və kəşfiyyat işlərinin proqnozlaşdırılması, yerin təkindən səmərəli istifadə, hava proqnoz və müşahidələrin aparılması, iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinin azaldılması, tullantıların zərərsizləşdirilməsi və s. sahələrdə plan-proqnoz göstəricilərinin hazırlanmasında iştirak etmək və təhlillər aparmaq;
3.0.13. ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə qiymətləndiricilərə ixtisas attestatının verilməsinə dair təkliflərə baxmaq;
3.0.14. Nazirliyin Elmi-Texniki Şurasına daxil olan texniki tapşırıqlara baxaraq rəy vermək;
3.0.15. balıqartırma və balıqyetişdirmə müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini dəyişdirmədən balıqçılıq haqqında qanunvericiliyə uyğun akvakultura (o cümlədən dəniz akvakulturası (marikultura) əmtəə balıqçılığının yaradılması üçün Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmə və qurumları ilə birlikdə tədbirlər görmək, bu istiqamətdə strategiya hazırlanmasında iştirak etmək;
3.0.16. dövlət meşə fondu torpaqlarının sərhədlərinin pozulması hallarının qarşısını almaq məqsədilə bu torpaqlarla həmsərhəd dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsi zamanı həmin torpaqların sərhəd xətlərinin dəqiqləşdirilməsində iştirakı təşkil etmək;
3.0.17. meşəsalma məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərə, habelə meşə fondunun məhsuldar olmayan torpaq sahələrini minimuma endirmək üçün tədbirlərə dair Nazirliyin aidiyyəti qurumundan hesabatlar tələb etmək, təhlil əsasında təkliflər hazırlamaq;
3.0.18. təbiəti mühafizə, təbiətdən istifadə, geodeziya və kartoqrafiya sahəsində dövlət standartlarının hazırlanmasında iştirak etmək;
3.0.19. Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmələri ilə birlikdə ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə sahəsində layihələrin və təkliflərin hazırlanmasında iştirak etmək;
3.0.20. müvafiq sahənin inkişafına dair prioritetlərin müəyyən edilməsi, aidiyyəti qurumlarla birlikdə dövlət proqramlarının, inkişaf konsepsiyalarının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
3.0.21. geodeziya (xüsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya istisna olmaqla) və kartoqrafiya fəaliyyətinə dair Nazirliyin aidiyyəti qurumunun təkliflərini araşdıraraq təqdimatlar hazırlamaq;
3.0.22. yer təkinin istifadəsi sahəsində “Yerin təki haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları və digər qanunvericilik aktlarına uyğun həyata keçirilən fəaliyyətə dair Nazirliyin aidiyyəti qurumlarından hesabatlar tələb etmək, Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmələri ilə birlikdə bu istiqamətdə layihələrin, təkliflərin hazırlanmasını təşkil etmək;
3.0.23. dövlət sifarişləri üzrə illik iş və obyektlər planlarının razılaşdırılmasını, aylıq, rüblük və illik hesabatların yoxlanmasını və qəbulunu həyata keçirmək;
3.0.24. dövlət sifarişləri üzrə fəaliyyətinin qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərin, standartların, normativlərin, təlimatların, qaydaların və metodiki göstərişlərin tələblərinə uyğun aparılması üçün tövsiyələr hazırlamaq;
3.0.25. Agentlikləri üzrə fəaliyyətinin qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərin, standartların, normativlərin, təlimatların, qaydaların və metodiki göstərişlərin tələblərinə uyğun aparılması üçün tövsiyələr hazırlamaq;
3.0.26. Nazirliyin aidiyyəti strukturları ilə birlikdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yerinə yetirilən işlərin dövlət sifarişi layihələrinin hazırlanmasını, müzakirəsini və təsdiq üçün təqdim olunmasını təmin etmək;
3.0.27. dövlət sifarişində nəzərdə tutulan tutulan işlərin seçmə qaydasında yerində yoxlanılmasını aparmaq;
3.0.28. geodeziya, kartoqrafiya sahəsində dövlət büdcəsi hesabına görülən işlərin texnikilayihə sənədlərinin ekspertizasının aparılmasını həyata keçirmək;
3.0.29. Azərbaycan Respublikası qonşu dövlətlər arasında, o cümlədən digər azad olunmuş ərazilərdə delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı hazırlıq işlərinin aparılması məqsədilə hüquqi, kartoqrafik, torpaqdan istifadə, təsərrüfat-iqtisadi və digər materialların öyrənilməsi işlərində aidiyyəti üzrə iştirak etmək;
3.0.30. işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılmış monitorinq nəticələrinə dair hesabatları tələb etmək, qiymətləndirmək və təkliflər vermək;
3.0.31. işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılmış ekoloji monitorinqlərin nəticələrinə uyğun olaraq, bu ərazilərdə sağlam ətraf mühitin yaradılması, ekosistemin bərpası və ekoloji tarazlığın təmin olunması tədbirlərində aidiyyəti üzrə iştirak etmək və təkliflər vermək;
3.0.32. işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ətraf mühitin mühafizəsi, tullantıların idarə edilməsi, ekoloji maarifləndirimə, meşəbərpa, yeni yaşıllıq sahələrinin salınması, hidrometeoroloji şəbəkənin bərpası, su bioresurslarının artırılması, fauna və flora növlərinin reintroduksiyası, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində infrastrukturun yaradılması və ekosistemin bərpası, eləcə də geodeziya, kartoqrafiya və geologiya sahəsində aparılan tədbirlər ilə bağlı məlumatları aidiyyəti struktur bölmələrdən tələb etmək, qiymətləndirmək və bu sahədə təkliflər vermək;
3.0.33. işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa və yenidənqurma prosesini əks etdirən rəqəmsal inteqrasiya xəritəsinin yaradılmasında aidiyyəti üzrə iştirak etmək;
3.0.34. işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müxtəlif növ təbii ehtiyatlara dəymiş ziyanın müəyyən edilməsi üçün Nazirliyin müvafiq qurumları ilə birgə aidiyyəti məlumat və materialların qarşılıqlı mubadiləsini təşkil etmək və yekun nəticə məlumatlarının tərtib edilməsinə nəzarət etmək;
3.0.35. işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işğaladək və işğaldan sonrakı dövrə aid məlumat bazasını formalaşdırmaq və bu baza məlumatları əsasında təhlillərin aparılmasını təşkil etmək;
3.0.36. Nazirliyin kollegiya iclasları üçün Nazirliyin tabeli qurumları üzrə yerinə yetirilmiş işlər və nəzərdə tutulan tədbirlər haqqında hesabatlar hazırlamaq;
3.0.37. müvafiq sahədə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr, dövlətlərarası və hökumətlərarası komissiyaların fəaliyyəti sahələrində təkliflər vermək, bununla bağlı keçirilən danışıqlarda iştirak etmək;
3.0.38. fəaliyyət istiqamətləri üzrə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin (sazişlərin) icrasına nəzarət olunmasında iştirak etmək;
3.0.39. fəaliyyət istiqamətləri üzrə vətəndaşlardan, dövlət orqanlarından, idarə, müəssisə və təşkilatlardan daxil olan müraciətlərə qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılmasını təmin etmək;
3.0.40. qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti məlumatların, dövlət və kommersiya sirrinin qorunmasını təmin etmək;
3.0.41. səlahiyyətləri çərçivəsində Nazirliyin inkişaf konsepsiyasının (strateji planının) həyata keçirilməsini təmin etmək;
3.0.42. şöbənin iş planını, fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları dövrlər üzrə hazırlamaq;
3.0.43. Nazirliyin tabeli qurumlarının proqnoz tapşırıqlarını, fonda daxilolmalar, xüsusi və büdcədənkənar vəsaitlərlərin icrasına dair hesabatları tələb etmək, qiymətləndirmək və təkliflər vermək;
3.0.44. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4. Şöbənin hüquqları
4.0 Şöbə bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqları vardır:
4.0.1. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun Nazirliyin struktur bölmələrinə, qurumlara, dövlət, qeyri-dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə müvafiq qaydada sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;
4.0.2. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun rəy vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparmaq, Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə aid hüquqi aktların və təşkilati-sərəncamverici sənədlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlamaq;
4.0.3. Nazirliyə ünvanlanmış və icrası şöbəyə həvalə edilmiş müraciətlərə baxmaq, araşdırmalar aparmaq və bu sahədə Nazirliyin aparatının struktur bölmələrinin və vəzifəli şəxslərinin iştirakının təmin edilməsi üçün təkliflər vermək;
4.0.4. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun Nazirliyi dövlət orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları, media, hüquqi və fiziki şəxslər qarşısında, o cümlədən, digər dövlət qurumlarında yaradılmış komissiyalarda, işçi qruplarında təmsil etmək;
4.0.5. fəaliyyət istiqamtlərinə uyğun dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq etmək;
4.0.6. müvafiq sahədə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrə tərəfdar çıxması barədə təşəbbüslə çıxış etmək;
4.0.7. beynəlxalq müqavilələrin layihələrini hazırlamaq, yaxud hazırlanmasında iştirak etmək;
4.0.8. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr üzrə öhdəliklərin icrasında iştirak etmək;
4.0.9. xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların müvafiq sahədə təcrübələrinə əsasən fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər vermək;
4.0.10. Nazirlikdə həyata keçirilən rəsmi və işgüzar qəbullarda, görüşlərdə iştirak etmək;
4.0.11. xidmət sahələrinin idarə olunması zamanı aşkar edilən çatışmazlıqların müəyyən olunmuş müddətdə aradan qaldırılması üçün Nazirliyin qurumlarına təqdimatlar vermək;
4.0.12. vəzifə və funksiyalarının icrası məqsədilə Nazirliyin qurumlarının arxiv və fondlarında saxlanılan məlumat və materiallardan qanunvericiliyin tələblərinə uyğun istifadə etmək;
4.0.13. xidmət sahələrinin fəaliyyətinə aidiyyəti üzrə nəzarəti həyata keçirmək.
4.0.14. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə rəy vermək, təhlillər, ümumiləşdirmələr, analitik materiallar hazırlamaq, şöbəyə daxil olmuş sənədləri icra etmək;
4.0.15. müvafiq sahədə mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün təkliflər vermək;
4.0.16. ekoloji planlaşdırma ilə əlaqədar qurumlardan iş planlarının, istehsalat və digər fəaliyyətlər üzrə plan-proqnoz göstəricilərinin layihələrini tələb etmək, təhlil aparmaq, qiymətləndirmək və təqdimatlar vermək;
4.0.17. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun rəy vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq, müvafiq sahə üzrə tədqiqatlar aparmaq, təkliflər vermək;
4.0.18. fəaliyyət dairəsinə aid edilmiş məsələlərlə bağlı səlahiyyətləri daxilində Nazirliyi dövlət orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər qarşısında təmsil etmək;
4.0.19. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun xarici dövlətlərin təcrübəsini öyrənmək və bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər vermək;
4.0.20. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri öz fəaliyyətinə cəlb etmək;
4.0.21. müvafiq sahədə normayaratma fəaliyyətindən irəli gələn hüquqları həyata keçirmək;
4.0.22. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək

5. Şöbənin fəaliyyətinin təşkili
5.1. Şöbənin strukturu və əməkdaşlarının sayı nazir tərəfindən müəyyən və təsdiq edilir.
5.2. Şöbənin fəaliyyətinə nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən şöbə müdiri rəhbərlik edir. Şöbə müdiri şöbəyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır. Şöbə müdiri olmadıqda onun səlahiyyətlərini müəyyən edilmiş qaydada şöbə müdirinin müavini və ya nazir tərəfindən təyin olunmuş digər şəxs həyata keçirir.
5.3. Şöbənin digər əməkdaşları nazir tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.
5.4. Şöbə müdiri:
5.4.1. şöbənin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;
5.4.2. tabeliyində olan sektorlar və əməkdaşlar arasında iş bölgüsü aparır, onların fəaliyyətini əlaqələndirir, əmək, icra və etik davranış qaydalarına riayət etmələrinə nəzarət edir;
5.4.3. şöbəyə həvalə olunmuş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə tərtib edilmiş iş planlarını və digər bu kimi sənədləri imzalayır, habelə iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə icra edilməsinə nəzarət edir;
5.4.4. şöbə üzrə Nazirliyin Kollegiyasında müzakirə olunmalı məsələləri müəyyən edir və bu barədə təkliflərini Nazirliyin rəhbərliyinə təqdim edir, şöbə tərəfindən bu Əsasnamənin 1.3-cü bəndində göstərilən qanunvericilik aktlarının və təşkilati-sərəncamverici sənədlərin vaxtında və lazımi səviyyədə icrasını təmin edir;
5.4.5. şöbənin əməkdaşları barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görülməsi üçün Nazirliyin rəhbərliyinə təqdimatlar verir;
5.4.6. şöbənin inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir;
5.4.7. şöbənin vəzifələrini yerinə yetirmək üçün səlahiyyətləri daxilində Nazirliyin struktur bölmələri və qurumlarından zəruri məlumat və sənədləri alırvə yerlərdə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun araşdırma aparır;
5.4.8. şöbə üzrə daxil olan məktub, ərizə, şikayət və təkliflərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada baxılmasını təşkil edir;
5.4.9. şöbədə kargüzarlıq işlərinin aparılmasını, xidməti və məxfilik rejimini təmin edir;
5.4.10. Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmələrindən əmr, qərar və sənədlərin icrası haqqında məlumatları əldə edir, araşdırma aparır və təkliflər verir.
5.4.11. şöbəni təmsil edir.
5.5. Şöbənin əməkdaşları bu Əsasnamənin tələblərinin pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
5.6. Şöbənin əməkdaşlarını sektordaxili və şöbələrarası rotasiyası ilə bağlı təkliflər verir.
5.7. Şöbənin hər bir əməkdaşı ona məlum olan dövlət sirri, yaxud xidməti sirr təşkil edən məlumatların mühafizə olunmasına görə öz vəzifəsinə və səlahiyyətlərinə uyğun məsuliyyət daşıyırlar.
5.8. Şöbənin strukturuna Ekoloji planlaşdırma sektoru, Dövlət sifarişləri və dövlət agentlikləri ilə iş sektoru və İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekosistemin bərpası sektoru daxildir:
5.8.1. Ekoloji planlaşdırma sektoru fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla, bu Əsasnamənin 3.0.3; 3.0.4; 3.0.5, 3.0.6; 3.07; 3.0.8; 3.0.9; 3.0.10; 3.0.11; 3.0.12; 3.0.14; 3.0.16; 3.0.17; 3.0.19; 3.0.23; 3.0.24. 3.0.25; yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş vəzifələri həyata keçirir, 3.0.1; 3.0.2; 3.0.13; 3.0.15; 3.0.20; 3.0.41; 3.0.42; 3.0.43; 3.0.44; 3.0.45; 3.0.46; 3.0.47 və 3.0.48 yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsində iştirak edir;
5.8.2. Dövlət sifarişləri və dövlət agentlikləri ilə iş sektoru fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla, 3.0.13; 3.0.18; 3.0.20; 3.0.25; 3.0.26; 3.0.27; 3.0.28; 3.0.29; 3.0.30; 3.0.31; 3.0.32; 3.0.34 bu Əsasnamənin yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş vəzifələri həyata keçirir, 3.0.1; 3.0.2; 3.0.10; 3.0.12; 3.0.15; 3.0.17; 3.0.24. 3.0.35, 3.0.41; 3.0.42; 3.0.43; 3.0.44; 3.0.45; 3.0.46; 3.0.47 və 3.0.48 yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsində iştirak edir.
5.8.3. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekosistemin bərpası sektoru fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla, bu Əsasnamənin 3.0.36; 3.0.37; 3.0.38; 3.0.39; 3.0.40; yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş vəzifələri həyata keçirir, 3.0.1; 3.0.2; 3.0.12; 3.0.13; 3.0.15; 3.0.24. 3.0.35, 3.0.41; 3.0.42; 3.0.43; 3.0.44; 3.0.45; 3.0.46; 3.0.47 və 3.0.48; yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş vəzifələrin həyata keçirilməsində iştirak edir.