Əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2020-ci il 27 mart tarixli 975 nömrəli Fərmanı ilə

                                                                                                          təsdiq edilmişdir


Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti haqqında
 
ƏSASNAMƏ
 

1.Ümumi müddəalar
 
1.1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti (bundan sonra – Xidmət) Azərbaycan Respublikasının ərazisində və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində bioloji müxtəlifliyin, genetik fondun və təbii ekoloji sistemin qorunub saxlanılması, bərpası, artırılması, davamlı inkişafı, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektlərindən məqsədli istifadə, heyvanlar aləminin və ovçuluq təsərrüfatlarının inkişafı, maarifləndirmə, ekoturizmin və rekreasiyanın təşkili və inkişafı sahələrində (bundan sonra – müvafiq sahə) dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edən, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) strukturuna daxil olan qurumdur.
1.2. Xidmət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, bu Əsasnaməni və hüquqi aktlarını rəhbər tutur.
1.3. Xidmət bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifələri və hüquqları Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində bilavasitə və yerli bölmələri vasitəsilə həyata keçirir.
1.4. Xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, habelə hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
1.5. Xidmətin müstəqil balansı, istifadəsində olan dövlət əmlakı, xəzinə və bank hesabları, üzərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsviri, Nazirliyin adı və öz adı həkk olunmuş möhürü, müvafiq ştampları və blankları vardır.
1.6. Xidmətin saxlanılma xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar vəsait və qanunda nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.
1.7. Xidmət Bakı şəhərində yerləşir.
 

2.Xidmətin fəaliyyət istiqamətləri
 
2.0. Xidmətin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
2.0.1. müvafiq sahədə dövlət siyasətinin formalaşdırılması ilə bağlı Nazirliyə təkliflər vermək;
2.0.2. bioloji müxtəlifliyin və təbii ekosistemlərin mühafizəsi və səmərəli istifadəsi, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin təşkili, genişləndirilməsi və idarə edilməsi fəaliyyəti həyata keçirmək;
2.0.3. heyvanlar aləmi obyektlərinin mühafizəsi və səmərəli istifadəsi fəaliyyətini həyata keçirmək;
2.0.4. bioloji müxtəlifliyin və genetik fondun qorunub saxlanması, o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının bərpası, artırılması (o cümlədən süni yolla), davamlı inkişafı üçün zəruri tədbirlər görmək;
2.0.5. xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən və obyektlərindən məqsədli istifadə, heyvanlar aləminin və ovçuluq təsərrüfatlarının inkişafı, ekoturizmin və rekreasiyanın təşkili, eləcə də inkişafı sahəsində fəaliyyəti təmin etmək;
2.0.6. dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən müvafiq sahə üzrə qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasını təşkil edir;
2.0.7. aidiyyəti elmi müəssisə və təşkilatları cəlb etməklə, müvafiq sahə üzrə elmi tədqiqat fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təşkil etmək.
 

3.Xidmətin vəzifələri
 
3.0. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Xidmətin vəzifələri aşağıdakılardır:
3.0.1. müvafiq sahəni tənzimləyən normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında iştirak etmək, hazırlanmış layihələrə dair rəy və təkliflərini Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.2. Nazirliyin razılığı ilə müvafiq sahədə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsini təmin etmək;
3.0.3. xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin və obyektlərinin fasiləsiz olaraq mühafizə rejiminin pozulmasının qarşısını almaq;
3.0.4. bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması, artırılması (o cümlədən süni yolla), davamlı inkişafı, flora və faunanın (o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının) bərpası və bioloji sərvətlərdən səmərəli istifadə istiqamətində dövlət proqramlarının, inkişaf konsepsiyalarının layihələrinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
3.0.5. “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri üçün pasport hazırlamaq və onları dövlət qeydiyyatına almaq;
3.0.6. respublika və ya bölgə əhəmiyyətli xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin təşkili və ləğvi, beynəlxalq əhəmiyyətli xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin və obyektlərinin müəyyən edilməsi, digər xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin yaradılması barədə “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq təkliflər hazırlayıb Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.7. milli parkların ərazilərində xüsusi mühafizənin ayrı-ayrı rejimləri tətbiq olunan fəaliyyət zonalarının müəyyənləşdirilməsinə, ekoturizmin inkişaf etdirilməsinə dair Nazirliyə təkliflər vermək və bu sahədə fəaliyyətin tənzimlənməsini təmin etmək;
3.0.8. beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin və obyektlərinin dövlət kadastrını və monitorinqini aparmaq;
3.0.9. milli parklarda və dövlət təbiət qoruqlarında həyata keçirilən işlərə dair hesabatları tələb etmək;
3.0.10. xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə və obyektlərinə yaxın ərazilərdə nəzərdə tutulan fəaliyyət həyata keçirildikdə, həmin fəaliyyətə dair ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsində nümayəndə qismində iştirak etmək;
3.0.11. xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində təbii sərbəstlik şəraitində olan heyvanlar aləmi obyektlərindən, onları təbii mühitdən ayırmamaqla, elmi tədqiqat, mədəni-maarif, tərbiyəvi və estetik məqsədlər üçün istifadə edilməsinə (müşahidə, nişanlama, şəkilçəkmə və s.) razılıq vermək;
3.0.12. “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq vəhşi heyvanların yaşayış mühitinin ekoloji vəziyyətini, faunanın, o cümlədən suyun bioloji sərvətlərinin həyat fəaliyyəti məhsullarının əldə edilməsini və davamlı olaraq bioloji müxtəliflik sahəsində elmi tədqiqatlar və monitorinqlər aparılmasını tənzimləmək;
3.0.13. heyvanlar aləmi obyektlərinin dövlət uçotu, dövlət kadastrı və dövlət monitorinqini həyata keçirmək;
3.0.14. bitki və heyvanlar aləminin (o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının) mühafizəsini və istifadəsini, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”nın aparılmasını təşkil etmək, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na daxil edilməmiş, lakin nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan heyvan növlərini xüsusi mühafizə olunan heyvan növlərinin siyahısına daxil etmək, aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə heyvanlar aləminin dövlət uçotu, kadastrı və monitorinqini həyata keçirmək;
3.0.15. qiymətli, nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan heyvan növlərinin xüsusi mühafizə rejimini müəyyən etməklə, onların qeyri-sərbəst şəraitdə artırılması tədbirlərini görmək;
3.0.16. təbii fəlakət, antropogen təsir və digər səbəblər nəticəsində dağılmış və ya məhv olmuş heyvanlar aləmi obyektlərinin bərpası tədbirlərini həyata keçirmək;
3.0.17. vəhşi heyvanlar xəstəliyə yoluxduqda, yaşayış mühiti pisləşdikdə və məhv olmaq təhlükəsi yarandıqda, onların tələf olması hallarının aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görmək;
3.0.18. qeyri-sərbəst və ya yarımsərbəst şəraitdə yetişdirilməsinə icazə verilən vəhşi heyvanların fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən saxlanılmasına (o cümlədən saxlama şəraitinə), istifadəsinə, artırılmasına nəzarət etmək;
3.1.19. şəhərlərdə və Xəzər dənizinin sahillərində (Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub bölməsinin sahilboyu 20 – 50 metrlik zolağının altındakı torpaq sahələri istisna olmaqla) balıq məhsullarının satışı üzrə ixtisaslaşmış bazarların təşkili üçün müvafiq torpaq sahələrinin ayrılmasına razılıqla bağlı Nazirliyə təkliflər vermək;
3.0.20. heyvanlar aləminə, onların yaşayış mühitinə və iqtisadiyyata zərər vurulmasının qarşısını almaq məqsədilə ayrı-ayrı yırtıcı, zərərverici vəhşi heyvan növlərinin sayının tənzimlənməsinə yönəldilmiş mütəmadi tədbirlər görmək;
3.0.21. heyvanlar aləmi obyektlərinin istifadəçilərindən vəhşi heyvanların sayının və istifadəsinin ilkin uçotu, onların vəziyyəti, yaşayış yerlərinin xarakteri barədə məlumatlar tələb etmək;
3.0.22. heyvanların tələf olmasının və yaşayış mühitinin pisləşməsinin qarşısının alınması məqsədilə aidiyyəti təşkilatların elmi-praktiki dəstəyi ilə bitki mühafizəsi vasitələrinin tətbiqi məhdudlaşdırılan və ya qadağan edilən ayrı-ayrı əraziləri aidiyyəti dövlət orqanı (qurumu) ilə birgə müəyyən etmək;
3.0.23. “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda heyvanlar aləminin obyektləri üzərində mülkiyyət hüququna xitam verilməsi ilə əlaqədar iddia qaldırılmaq;
3.0.24. nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan heyvan növlərinin təbii şəraitdə qorunub saxlanılması və törəyib artması mümkün olmadıqda, elmi tədqiqat məqsədilə onların qeyri-sərbəst şəraitdə süni çoxaldılması istiqamətində tədbirlər görmək;
3.0.25. vəhşi heyvan növünün sayının azalması təhlükəsi mövcud olduqda, təbii şəraitdə bərpasına təhlükə yarandıqda, xəstəliklərə məruz qaldıqda, epizootik xəstəliklərin baş verməsi təhlükəsi yarandıqda, təbii fəlakət zamanı və heyvanların yaşayış mühitinə mənfi təsir göstərən digər hallarda heyvanlar aləmi obyektlərindən müvəqqəti və ya daimi istifadəni məhdudlaşdırmaq;
3.0.26. heyvanlar aləmi obyektlərinin istifadəçilərini vəhşi heyvanların təbii və süni yolla artmasına, onların yaşayış mühitinin qorunmasına və yaxşılaşdırılmasına, mühafizə məsələlərinə dair ekoloji proqramların həyata keçirilməsinə cəlb etmək;
3.0.27. heyvanların təbii mühitdən götürülməsi yolu ilə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən zooloji kolleksiyalarının (zooparkların, zoobağların, okeanariumların və digər canlı kolleksiyaları, habelə heyvan müqəvvaları, preparatları, hissələri və qalıqları şəklində kolleksiyaların) yaradılmasına və zənginləşdirilməsinə razılıq vermək, zooloji, mineraloji və bitki kolleksiyalarının yaradılmasına, saxlanılmasına və zənginləşdirilməsinə razılıq vermək, onları dövlət uçotuna almaq, eləcə də dövlət reyestrinə daxil edilməsi barədə onun mülkiyyətçisinə (sahibinə) şəhadətnamə vermək;
3.0.28. zooloji kolleksiyalarla ticarətə, habelə zooloji kolleksiyaların Azərbaycan Respublikasına gətirilməsinə, onun hüdudlarından kənara aparılmasına icazə vermək;
3.0.29. Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq әhәmiyyәtli su-bataqlıq yerlərində UNESCO-nun “Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq әhәmiyyәtli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında” Konvensiyasının tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək;
3.0.30. ovçuluq fəaliyyətinin “Ovçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq tənzimlənməsində və bu məqsədlə həmin Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda ovçuluq biletləri və ov üçün icazə vermək;
3.0.31. “Ovçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri pozulduqda, yanğın, daşqın, tufan, zəlzələ, torpaq sürüşməsi, quraqlıq kimi təbii fəlakət və vəhşi heyvanlar arasında epidemiya hadisələri baş verdikdə, ov yerlərində ovun məhdudlaşdırılmasına və ya dayandırılmasına dair Nazirliyə təkliflər vermək;
3.0.32. respublika və ya yerli əhəmiyyətli ovçuluq təsərrüfatlarının müəyyən edilməsi, yaradılması, yenidən təşkili, ləğvi, habelə inkişafı və yerləşdirilməsi sxemlərinin təsdiq edilməsi barədə Nazirliyə təkliflər vermək;
3.0.33. Azərbaycan Respublikasının ərazisində ovçuluğu təşkil etmək, ov mövsümünün başlanmasını və müddətini, habelə ovçuluq yerlərini müəyyən etmək, bu barədə kütləvi informasiya vasitələri ilə əhaliyə məlumat vermək;
3.0.34. ov obyektinə aid edilmiş vəhşi heyvanların dövlət uçotunun aparılması, onların ayrı-ayrı növlərinin siyahısını, ov mövsümündə tutulması və vurulması normasını (sayını) müəyyən etmək;
3.0.35. dövlət ovçuluq kadastrını, onların dövlət qeydiyyatını, ov obyektlərinin monitorinqini aparmaq;
3.0.36. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində ov etmək üçün icazə vermək;
3.0.37. ov mövsümündə həvəskar və idman ovunun həyata keçirilməsi, ovçuluq təsərrüfatlarında turizm və rekreasiya üçün şərait yaradılması istiqamətində tədbirlər görmək;
3.0.38. təbii fəlakət və digər səbəblər nəticəsində dağılmış və ya məhv olmuş respublika və yerli əhəmiyyətli ovçuluq təsərrüfatlarının, eləcə də ov yerlərinin bərpası işlərini Nazirliyin razılığı ilə təşkil etmək;
3.0.39. ovçuluq təsərrüfatlarına bitişik torpaq və su sahələrində mühafizə, sanitariya-mühafizə və digər qoruyucu zonaları müəyyən etmək;
3.0.40. yerli əhəmiyyətli ovçuluq təsərrüfatlarının yaradılması, respublika əhəmiyyətli ovçuluq təsərrüfatları istisna olmaqla, ovçuluq təsərrüfatlarının aparılması məqsədilə ov yerlərinin bələdiyyələrin, hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə (və ya icarəsinə) verilməsi barədə Nazirliyə təklif vermək;
3.0.41. ovçuluq təsərrüfatlarının mühafizəsi və istifadəsi üzərində idarəetməni və dövlət nəzarətini həyata keçirmək, respublika və ya yerli əhəmiyyətli ovçuluq təsərrüfatlarının ərazilərini müəyyən etmək, yerli əhəmiyyətli ovçuluq təsərrüfatlarının təşkil və ləğv edilməsi barədə qərar qəbul etmək, onların inkişafı və yerləşdirilməsi sxemlərini təsdiq etmək;
3.0.42. ov üçün qapalı olan yerlərdə və qadağan edilmiş müddətdə zooloji material toplamaq məqsədilə və başqa elmi məqsədlərlə ovlanması qadağan edilməyən vəhşi heyvanların yalnız müvafiq elmi təşkilatların müraciətlərinə əsasən ovlanmasına (tutulmasına) razılıq vermək;
3.0.43. “Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri pozulduqda, qiymətli balıq və digər su bioresursları növlərinin üstün mühafizə rejiminin müəyyənləşdirilməsi, onların ovunun məhdudlaşdırılması və ya qadağan edilməsi barədə Nazirliyə təkliflər vermək;
3.0.44. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq balıqovlama bileti vermək;
3.0.45. Azərbaycan Respublikasında nərə cinsli balıq ehtiyatlarının qorunub saxlanılması, istifadəsi, dövriyyəsinin tənzimlənməsi və bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin aparılması istiqamətində tədbirlər görmək;
3.0.46. xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinə Azərbaycan Respublikasının su obyektlərində balıqçılığa aid qanunvericiliyə uyğun olaraq, Xəzəryanı dövlətlər arasında bağlanmış beynəlxalq müqavilələr və digər beynəlxalq hüquq normaları əsasında, balıq və digər su bioresurslarından istifadə hüququnun verilməsinə dair Nazirliyə təkliflər vermək;
3.0.47. balıqçılıq subyektlərinin uçotunu aparmaq;
3.0.48. balıq və digər su bioresurslarının artırılması, bərpası, iqlimləşdirilməsi, balıqçılıq su obyektlərinin monitorinqi, kadastrı və meliorasiyası işlərini aidiyyəti qurumlarla birgə təmin etmək;
3.0.49. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ına daxil edilmiş nadir və nəsli kəsilməkdə olan balıq və digər su bioresurslarının qorunması üçün müvafiq rejim və xüsusi mühafizə olunan su sahələri (akvatoriyalar) müəyyən etmək;
3.0.50. Nazirliyin aidiyyəti qurumu ilə balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə vətəgə sahələrinin, idman və həvəskar ov üçün dövlət mülkiyyətində olan balıqçılıq su obyektlərinin və ya onların müəyyən hissəsinin ayrılmasına dair tədbirlər görmək;
3.0.51. İxtisaslaşmış balıq məhsulları satışı bazarlarının yerləşmə sxeminin müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək;
3.0.52. törədici balıqların və onların sürülərinin uçotunu aparmaq;
3.0.53. ölkənin daxili sularında və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub bölməsində suyun bioloji sərvətlərinin istismarının həcmini və elmi əsaslandırılmış rejimini müəyyən etmək;
3.0.54. dövlət sifarişi ilə akvakultura təsərrüfatlarında balıq və digər su bioresurslarının artırılması, bərpası, iqlimləşdirilməsi məqsədilə akvakultura subyektləri ilə müqavilələrin bağlanılmasına dair Nazirliyə təkliflər vermək;
3.0.55. akvakultura təsərrüfatı subyektləri üçün bioloji-texnoloji əsaslandırmanı qeydiyyata almaq və şəhadətnamə vermək;
3.0.56. ölkənin daxili sularında və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub bölməsində bioloji sərvətlərin ovu və artırılması üzrə işləri tənzimləməklə, onların süni yolla çoxaldılmasını həyata keçirmək;
3.0.57. hər il növbəti təqvim ili üçün balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarının (kvotasının), balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsünün müəyyənləşdirilməsi barədə təklifləri Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.58. balıq və digər su bioresurslarının iqlimləşdirilməsinə və iqlimləşdirilmə obyektlərinin daşınmasına nəzarət etmək;
3.0.59. təbii balıqçılıq su obyektlərinə balıq və digər su bioresurslarının yeni növlərinin və hibrid formalarının buraxılmasına nəzarət etmək;
3.0.60. balıqçılıq haqqında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada artırılması və yetişdirilməsi nəzərdə tutulan nərə cinsli, keçici, yarımkeçici balıqların törədicilərinin tədarükü məqsədilə balıq və digər su bioresurslarının ov vətəgələrinin yaradılması barədə təkliflər hazırlamaq;
3.0.61. daxili su obyektlərindən (o cümlədən xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində yerləşən) səmərəli istifadə etməklə, artırılması və yetişdirilməsi nəzərdə tutulan vətəgə əhəmiyyətli balıq növlərinin törədici fondunun yaradılmasına və qorunub saxlanılmasına dair təkliflər hazırlamaq;
3.0.62. balıqartırma və balıqyetişdirmə müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini dəyişdirmədən balıqçılıq haqqında qanunvericiliyə uyğun akvakultura (o cümlədən dəniz akvakulturası (marikultura) əmtəə balıqçılığının yaradılmasında iştirak etmək;
3.0.63. Xəzər dənizində (gölündə) balıq və digər su bioresurslarının iqlimləşdirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin nəzərə alınmasına, Xəzər dənizinə (gölünə) iqlimləşdirilmə məqsədilə nərə cinsli və digər qiymətli balıqların yeni növlərinin buraxılmasına nəzarət etmək;
3.0.64. balıqartırma müəssisələrində balıqçılıq haqqında texniki normativ hüquqi aktlara uyğun törədici balıqların, balıq körpələrinin və inkubasiya edilən kürülərin inventarlaşdırılmasını aparmaq, balıq və digər su bioresursları körpələrinin su obyektlərinə buraxılışı aktını tərtib etmək;
3.0.65. müvafiq sahə ilə bağlı sərgilər, fotostendlər, ekskursiyalar, sənədli və qısametrajlı filmlər hazırlanmasını, seminar və tədbirlər keçirilməsini təşkil etmək;
3.0.66. kökünün kəsilmə təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin, habelə heyvanlar aləmi obyektlərinin beynəlxalq ticarəti (dənizdən introduksiya, ixrac, təkrar ixrac və idxal) üçün icazə (sertifikat) vermək;
3.0.67. bioloji müxtəlifliyin və təbii ekosistemlərin mühafizəsi və səmərəli istifadəsi istiqamətində problemlərin həllinə yardım göstərmək, müvafiq sahə ilə bağlı innovativ layihələrin (o cümlədən startapların) istifadə imkanını araşdırmaq və Nazirliyə təkliflər vermək;
3.0.68. fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı ayrılan dövlət büdcəsi vəsaitindən, kreditlərdən, qrantlardan və digər maliyyə vəsaitindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;
3.0.69. dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görmək;
3.0.70. fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, müvafiq internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və açıqlanmalı informasiyanın həmin saytda davamlı yenilənməklə yerləşdirilməsini təmin etmək;
3.0.71. müvafiq sahədə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək;
3.0.72. fəaliyyət istiqamətləri üzrə kadr hazırlığı və əməkdaşların əlavə təhsili üçün Nazirliyə təkliflər vermək;
3.0.73. fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan müraciətlərə “Vətəndaşların müraciətləri haqqında”, “İnzibati icraat haqqında” və “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq baxmaq və müvafiq tədbirlər görmək;
3.0.74. fəaliyyəti ilə bağlı yaranan arxiv sənədlərinin komplektləşdirilməsini, saxlanılmasını və uçotunu təmin etmək, bu məqsədlə “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun digər tədbirlər görmək;
3.0.75. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
 

4.Xidmətin hüquqları
 
4.0. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Xidmətin aşağıdakı hüquqları vardır:
4.0.1. müvafiq sahə üzrə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrə tərəfdar çıxması barədə Nazirliyə təkliflər vermək;
4.0.2. müvafiq sahədə normativ hüquqi aktların qəbul edilməsi, dəyişiklik edilməsi, aktların şərh edilməsi, qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi barədə Nazirliyə təkliflər vermək;
4.0.3. müvafiq sahədə beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, fəaliyyət istiqamətlərinə və vəzifələrinə uyğun analitik materiallar hazırlamaq, təhlillər, tədqiqatlar aparmaq, rəy və təkliflərini Nazirliyə təqdim etmək;
4.0.4. beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq etmək, onların müvafiq sahə ilə bağlı təcrübəsini öyrənmək;
4.0.5. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq xüsusi bülletenlər, nəşrlər buraxmaq, reklam-informasiya işləri həyata keçirmək, müstəqil ekspert və mütəxəssisləri öz fəaliyyətinə cəlb etmək;
4.0.6. fəaliyyət istiqamətləri üzrə aparılan yoxlamalara (araşdırmalara, monitorinqlərə) və onların nəticələri ilə bağlı görülən işlərə dair məlumatları təhlil etmək və informasiya bankı yaratmaq;
4.0.7. fəaliyyət istiqamətlərindən və vəzifələrindən irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, təsərrüfat subyektlərinə, vəzifəli şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan həmin məlumatları (sənədləri) almaq;
4.0.8. funksiyalarının icrası zamanı xüsusi geyimlə təmin olunmaq;
4.0.9. müvafiq sahədə işçi qruplar və komissiyalar yaratmaq;
4.0.10. müvafiq sahə ilə bağlı konfranslar, seminarlar və digər tədbirlər keçirmək;
4.0.11. öz vəzifələrini icra edərkən digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərmək;
4.0.12. Xidmətin, habelə yerli bölmələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Nazirliyə təkliflər vermək;
4.0.13. öz tabeliyində idarə və təşkilatların yaradılması, ləğvi və yenidən təşkili barədə Nazirliyə təkliflər vermək;
4.0.14. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.
 

5.Xidmətin fəaliyyətinin təşkili
 
5.1. Xidmətə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən Xidmətin rəisi rəhbərlik edir.
5.2. Xidmətin rəisi Xidmətə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və hüquqların həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.
5.3. Xidmət rəisinin Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır. Xidmət rəisinin müavinləri Xidmət rəisinin onlara həvalə etdiyi vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.
5.4. Xidmətin rəisi:
5.4.1. Xidmətin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;
5.4.2. Xidmət rəisinin müavinləri arasında vəzifə bölgüsü aparır;
5.4.3. Xidmət rəisinin müavinləri, yerli bölmələrin rəhbərləri və Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin vəzifəyə təyin etdiyi digər struktur bölmələrinin rəhbərləri istisna olmaqla, Xidmətin digər işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, işçilərlə əmək müqavilələri bağlayır, onların fəaliyyətinə rəhbərlik edir, qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür;
5.4.4. işçilərin peşə hazırlığı və əlavə təhsili üçün zəruri tədbirlər görür;
5.4.5. müəyyən olunmuş əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin say həddi daxilində Xidmətin strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər smetasını, habelə struktur bölmələrinin və tabeliyindəki qurumların əsasnamələrini və ya nizamnamələrini təsdiq edilməsi üçün Nazirliyə təqdim edir;
5.4.6. Xidmətə ayrılmış vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edir və bu barədə hesabatı Nazirliyə təqdim edir;
5.4.7. Xidmətin fəaliyyətinə dair əmr, sərəncam və göstərişlər verir, habelə onların icrasına nəzarəti həyata keçirir;
5.4.8. dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətlərdə Xidməti təmsil edir;
5.4.9. Xidmətin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi barədə Nazirliyə təkliflər verir;
5.4.10. Xidmətin vəzifəli şəxslərinin qanunazidd aktlarını ləğv edir;
5.4.11. Xidmətin illik və perspektiv iş planlarının tərtib olunmasını təmin edir;
5.4.12. Nazirlik tərəfindən verilən səlahiyyətlər daxilində Xidmətin fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı məhkəmələrdə Nazirliyi təmsil edir;
5.4.13. müvafiq sahənin inkişafına dair təklifləri, Xidmətin fəaliyyətinə dair illik hesabatı Nazirliyə təqdim edir;