Əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2020-ci il 27 mart tarixli  975 nömrəli Fərmanı ilə

                                                                                                     təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti haqqında
 
ƏSASNAMƏ
 

1.Ümumi müddəalar
 
1.1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidməti (bundan sonra – Xidmət) Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində, hidrometeorologiya, o cümlədən meteorologiya, aviameteorologiya, aqrometeorologiya, hidrologiya, okeanologiya, iqlimşünaslıq və atmosfer proseslərinə fəal təsir işlərinin aparılması, məlumatların toplanılması, təhlili, hazırlanması, saxlanılması və ötürülməsi, metrologiya və standartlaşdırma fəaliyyətinin təşkili, təbii mühitin, o cümlədən atmosfer havasının, yeraltı su obyektləri istisna olmaqla, su obyektlərinin monitorinqi və su kadastrının aparılması sahələrində (bundan sonra – müvafiq sahə) dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edən, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) strukturuna daxil olan qurumdur.
1.2. Xidmət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, bu Əsasnaməni, Nazirliyin hüquqi aktlarını rəhbər tutur.
1.3. Xidmət bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifələri və hüquqları Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində bilavasitə və yerli bölmələri vasitəsilə həyata keçirir.
1.4. Xidmət öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, habelə hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
1.5. Xidmətin müstəqil balansı, istifadəsində olan dövlət əmlakı, xəzinə və bank hesabları, üzərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsviri, Nazirliyin adı və öz adı həkk olunmuş möhürü, kargüzarlıq xidmətinin gerbsiz möhürü, müvafiq ştampları və blankları vardır.
1.6. Xidmətin saxlanılma xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar vəsait və qanunda nəzərdə tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.
1.7. Xidmət Bakı şəhərində yerləşir.
 

2.Xidmətin fəaliyyət istiqamətləri
 
2.0. Xidmətin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
2.0.1. müvafiq sahədə dövlət siyasətinin formalaşdırılması ilə bağlı Nazirliyə təkliflər vermək;
2.0.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində atmosferin yüksək təbəqələri də daxil olmaqla hidrometeoroloji hadisələrin və proseslərin öyrənilməsi, təhlil edilməsi, proqnozlaşdırılması və bu sahədə elmi araşdırmaların təşkili üzrə fəaliyyəti həyata keçirmək;
2.0.3. Azərbaycan Respublikası ərazisinin, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin hidrometeoroloji rejiminin və iqlim xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin, atmosfer havasının, yeraltı su obyektləri istisna olmaqla, su obyektlərinin monitorinqinin və su kadastrının aparılmasının, habelə yerüstü suların dövlət uçotunun aparılmasını təmin etmək;
2.0.4. hidrometeoroloji (meteoroloji, hidroloji, okeanoloji, aqrometeoroloji, aktinometrik, radiometeoroloji və aeroloji) müşahidələr aparılması işlərini təşkil etmək;
2.0.5. dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi və fiziki şəxslərin müvafiq sahədə qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmələri üçün tədbirlər görmək;
2.0.6. aidiyyəti elmi müəssisə və təşkilatları cəlb etməklə, müvafiq sahədə elmi tədqiqat fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təşkil etmək.
 

3.Xidmətin vəzifələri
 
3.0. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Xidmətin vəzifələri aşağıdakılardır:
3.0.1. müvafiq sahəni tənzimləyən normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında iştirak etmək, hazırlanmış layihələrə dair rəy və təklifləri Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.2. Nazirliyin razılığı ilə müvafiq sahədə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsini təmin etmək;
3.0.3. atmosfer havasının, torpağın və su obyektlərinin (yeraltı su obyektləri istisna olmaqla) vəziyyətinə antropogen və digər təsirləri qiymətləndirmək və bu istiqamətdə tövsiyələr hazırlamaq;
3.0.4. təbii fəlakət, texnogen qəzalar və süni təsirlər nəticəsində yaranan fövqəladə hallarda hidrometeorologiya, təbii mühitin çirklənməsi və fon vəziyyətinin monitorinqi üzrə müşahidə, eləcə də tədqiqatlar aparmaq, məlumatlar hazırlamaq və müvafiq orqanlara vermək;
3.0.5. təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin başlanması, güclənməsi və davamiyyəti barədə müvafiq dövlət orqanlarını, əhalini, kütləvi informasiya vasitələrini və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrini operativ faktiki məlumatlarla, proqnozlarla, təbii mühitin yüksək çirklənmə səviyyəsi və onun təhlükəlilik dərəcəsi ilə bağlı xəbərdarlıqlarla, sifariş və ya sorğu əsasında rejim və faktiki məlumatlarla təmin etmək;
3.0.6. atmosfer proseslərinə fəal təsir işlərini və dövlət hidrometeorologiya şəbəkəsinin mühafizəsini həyata keçirmək;
3.0.7. hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi sahəsində istifadə olunan ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasını və məlumatların sertifikatlaşdırılmasını təşkil etmək;
3.0.8. Nazirliklə razılaşdırmaqla, müvafiq sahə üzrə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan Respublikasının mənafeyini müdafiə etmək, hidrometeorologiya fəaliyyətinin milli və beynəlxalq hidrometeorologiya sistemləri və şəbəkəsi ilə əlaqələndirilməsini və uzlaşdırılmasını təmin etmək;
3.0.9. atmosferdə baş verən hidrometeoroloji hadisələrin, təbii, texnogen, fiziki, kimyəvi proseslərin vəziyyətinin və inkişafının müəyyənləşdirilməsi, bu proseslərin torpağa, suya, canlı orqanizmlərə və ətraf mühitə təsirinin öyrənilməsi tədbirlərini həyata keçirmək;
3.0.10. yer səthinin radiasiya balansını öyrənmək, atmosferin şəffaflıq dərəcəsini təyin etmək, aeroloji və ozonometrik ölçmələr, hidrometeoroloji şəraitin kənd təsərrüfatı bitkilərinin inkişafına təsirini müəyyən etmək üçün aktinometrik və aqrometeoroloji müşahidələr aparmaq;
3.0.11. yerüstü suların dövlət uçotunu aparmaq, atmosferdə, su obyektlərində, habelə quruda hidrometeoroloji proseslərin müşahidəsinin həyata keçirilməsi, regional iqlim dəyişmələrinin ölkə əhalisinə və iqtisadiyyatına təsirinin araşdırılması, eləcə də adaptasiya tədbirləri ilə bağlı təkliflər hazırlamaq və Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.12. hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə elmi-texniki bazanın yaradılması, inkişafı, müşahidə və tədqiqatlar aparılması, məlumatların toplanılması, qeydiyyatı, təhlili, saxlanılması və istifadəsi üzrə milli hidrometeorologiya sisteminin fasiləsiz iş rejimini təmin etmək;
3.0.13. Xəzər dənizinin (gölünün), çayların, göllərin, su anbarlarının, digər su obyektlərinin rejiminin, su ehtiyatlarının vəziyyətinin öyrənilməsini, hidrometeorologiya üzrə faktiki məlumatları, proqnoz və xəbərdarlıqları, gözlənilən təbii təhlükəli hadisələr və təbii mühitin yüksək çirklənmə dərəcəsi və təhlükəsi barədə məlumatları Nazirliklə razılaşdırılmış plan-sxem üzrə dövlət idarəetmə orqanlarına və təşkilatlarına, kütləvi informasiya vasitələrinə, təsərrüfat subyektlərinə, əhaliyə çatdırmaq;
3.0.14. hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə normativ texniki tələblərə, norma və qaydalara əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;
3.0.15. hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Məlumatlar Fondundan istifadəyə və onun mühafizəsinə nəzarəti həyata keçirmək;
3.0.16. Nazirliyin razılığı ilə tabeliyindən, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatların istehsalçılarının, habelə digər hüquqi və fiziki şəxslərin əldə etdikləri müşahidə məlumatlarını, o cümlədən təhlükəli və xüsusi təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin, təbii mühitin ekstremal çirklənməsi barədə məlumatları qeydə almaq və təhlil edərək hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Məlumatlar Fonduna daxil etmək;
3.0.17. Nazirliyin razılığı ilə hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi sahəsində Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq müqavilələr üzrə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsində, konfranslarda, seminarlarda və beynəlxalq təşkilatların digər tədbirlərində iştirak etmək;
3.0.18. hidrometeorologiya və təbii mühitin çirklənməsi üzrə fasiləsiz müşahidələrin, tədqiqatların və hidrometeoroloji hadisələrin uçotunu aparmaq;
3.0.19. Nazirliyin razılığı ilə hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsini uçota almaq, onların köçürülməsini, yerlərinin dəyişdirilməsini, yenilərinin quraşdırılmasını, bərpa edilməsini və fəaliyyətinin dayandırılmasını təmin etmək, habelə müşahidə şəbəkələrinin ətrafında ayrılmış mühafizə zonalarının qorunmasına nəzarəti həyata keçirmək;
3.0.20. atmosfer, su, torpaq çirklənməsinin müşahidəsi, onların vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi və proqnozu barədə yerli icra hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanlarını, müəssisələri, təşkilatları və əhalini məlumatlarla təmin etmək;
3.0.21. hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ödənişli və ödənişsiz xidmətlərin göstərilməsini təmin etmək;
3.0.22. hidrometeoroloji müşahidə məntəqələrinin işinin təşkili, müşahidə məlumatlarının operativ toplanılması, yoxlanılması, təhlil edilməsi, eləcə də hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yerli, regional və beynəlxalq təşkilatlara yayılması üçün tədbirlər görmək;
3.0.23. yer səthində, yerüstü su obyektlərində və atmosferdə radiasiya fonu üzərində sistematik müşahidələr aparmaq;
3.0.24. təbii və antropogen təsirlər nəticəsində ozon təbəqəsində gedən dəyişikliklər, eləcə də atmosferdə ozonun ümumi miqdarı üzərində müşahidələr və tədqiqatlar aparmaq;
3.0.25. Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində hidrometeoroloji və səviyyə rejimini öyrənmək məqsədilə müşahidələr təşkil etmək;
3.0.26. transsərhəd və daxili səth sularının (çaylar, göllər, su anbarları, habelə Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi) kəmiyyət və keyfiyyət məlumatlarının təhlili əsasında su təsərrüfatı balanslarının və su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi sxemlərini tərtib etmək, eləcə də hövzə idarəetmə planlarını hazırlamaq və həyata keçirmək;
3.0.27. yerüstü suların dövlət uçotunu və su obyektlərinin monitorinqi əsasında aidiyyəti dövlət orqanı (qurumu) ilə birlikdə dövlət su kadastrını aparmaq;
3.0.28. hidrometeoroloji hadisələrin (sel, daşqın, leysan yağışları, quraqlıq, dolu, qar uçqunu, qasırğa, güclü külək və dənizdə dalğalanma, səviyyə tərəddüdü, buz örtüyü və s.) öyrənilməsini təmin etmək və onların törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması üçün təkliflər hazırlamaq və Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.29. atmosferdə, yer səthində və yerüstü su obyektlərində baş verən proseslərin uçotunu aparmaq;
3.0.30. hidrometeoroloji şəraitə, iqlimə, təbii mühitə antropogen fəaliyyətin təsirini təhlil etmək və onun mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı təklifləri Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.31. fövqəladə hadisələrə səbəb olan, yaxud ölkə əhalisi və iqtisadiyyatı üçün təhlükə törədən və dağıntılarla nəticələnən təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin meyarlarını yeniləməklə, dəyə biləcək ziyanın minimuma endirilməsi məqsədilə mövcud norma və metodların müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq;
3.0.32. hidrometeorologiya sahəsində məlumatların toplanılması, saxlanılması, istifadəsi, ötürülməsi, regional və beynəlxalq səviyyədə məlumatların mübadiləsi üçün Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının təlimatlarına uyğun olaraq informasiya və telekommunikasiya sisteminin inkişaf etdirilməsi barədə təklifləri Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.33. hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi sahəsində mütərəqqi üsulların tətbiqi məqsədilə beynəlxalq standartlara uyğun olaraq metodika və təlimatların hazırlanması barədə təklifləri Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.34. Nazirliyin müvafiq qurumlarında istifadə olunan ölçmə vasitələrinin metroloji təminatı üçün tədbirlər görmək;
3.0.35. qlobal və regional iqlim şəbəkəsinə daxil olan məntəqələrdə və digər məntəqələrdə müşahidələr, iqlim dəyişmələri ilə bağlı tədqiqatlar aparmaq və milli hesabatlar hazırlayaraq Nazirliyə təqdim etmək;
3.0.36. hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə müsabiqələr, seminarlar, treninqlər, sərgilər təşkil etmək;
3.0.37. hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə norma və standartların müəyyənləşdirilməsində iştirak etmək;
3.0.38. Nazirliyin razılığı ilə beynəlxalq aeronaviqasiya meteoroloji xidməti göstərmək;
3.0.39. hüquqi və fiziki şəxslərin sifarişi ilə hidrometeorologiya və təbii mühitin çirklənməsi ilə bağlı müşahidələr, tədqiqatlar aparmaq və məlumatlar hazırlamaq;
3.0.40. hidrometeorologiya və təbii mühitin çirklənməsi üzrə müşahidə nəticələrinin təhlilinin və araşdırılmasının həyata keçirilməsində iştirak etmək, hesabatlar hazırlamaq və arxivləşdirmək;
3.0.41. fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı ayrılan dövlət büdcəsi vəsaitindən, kreditlərdən, qrantlardan və digər maliyyə vəsaitindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;
3.0.42. fəaliyyət istiqamətləri üzrə beynəlxalq, məhəlli, milli və yerli səviyyədə proqram və layihələrin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
3.0.43. dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunmasını təmin etmək, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görmək;
3.0.44. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və açıqlanmalı informasiyanın həmin saytda davamlı yenilənməklə yerləşdirilməsini təmin etmək;
3.0.45. fəaliyyət istiqamətləri üzrə kadr hazırlığı və əməkdaşların əlavə təhsili üçün Nazirliyə təkliflər vermək;
3.0.46. fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan müraciətlərə “Vətəndaşların müraciətləri haqqında”, “İnzibati icraat haqqında” və “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq baxmaq və müvafiq tədbirlər görmək;
3.0.47. fəaliyyəti ilə bağlı yaranan arxiv sənədlərinin komplektləşdirilməsini, saxlanılmasını və uçotunu təmin etmək, bu məqsədlə “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun digər tədbirlər görmək;
3.0.48. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
 

4.Xidmətin hüquqları
 
4.0. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Xidmətin aşağıdakı hüquqları vardır:
4.0.1. müvafiq sahə üzrə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrə tərəfdar çıxması barədə Nazirliyə təkliflər vermək;
4.0.2. müvafiq sahədə normativ hüquqi aktın layihəsinin qəbul olunması, aktda dəyişiklik edilməsi, aktın şərh edilməsi, qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi haqqında Nazirliyə təkliflər vermək;
4.0.3. müvafiq sahə üzrə beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, fəaliyyət istiqamətlərinə və vəzifələrinə uyğun analitik materiallar hazırlamaq, təhlillər, tədqiqatlar aparmaq, rəy və təkliflərini Nazirliyə təqdim etmək;
4.0.4. beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq etmək, onların müvafiq sahə ilə bağlı təcrübəsini öyrənmək;
4.0.5. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun xüsusi bülletenlər, nəşrlər buraxmaq, reklam-informasiya işlərini həyata keçirmək, müstəqil ekspert və mütəxəssisləri fəaliyyətinə cəlb etmək;
4.0.6. fəaliyyət istiqamətləri üzrə aparılan yoxlamalar (araşdırmalar, monitorinqlər) və onların nəticələri ilə bağlı görülən işlərə dair məlumatları təhlil etmək və informasiya bankını yaratmaq;
4.0.7. fəaliyyət istiqamətlərindən və vəzifələrindən irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, təsərrüfat subyektlərinə, vəzifəli şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan həmin məlumatları (sənədləri) almaq;
4.0.8. hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada hüquqi və fiziki şəxslərlə bağlanılan müqavilələr əsasında təbii mühitin fon vəziyyətinin monitorinqi və bu sahədə laborator analizləri, habelə hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatların verilməsini həyata keçirmək;
4.0.9. müşahidə şəbəkəsini beynəlxalq tələblərə cavab verən cihaz və avadanlıqla təmin etmək məqsədilə Nazirliyə təkliflər vermək;
4.0.10. mürəkkəb fiziki-coğrafi və zərərli şəraitdə (yüksək dağlıq zonada, adada, açıq dənizdə, laboratoriyalarda) təbii mühitin monitorinqi və hidrometeoroloji rejim üzrə müşahidələr və işlər, kimyəvi analizlər aparan işçilərini ərzaq, xüsusi geyim və digər fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin etmək;
4.0.11. müşahidə şəbəkəsinin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə hidrometeoroloji təlimatlara uyğun olaraq stansiya və məntəqələr üçün ayrılmış ərazilərdə yol verilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılmasına dair tədbirlər görmək;
4.0.12. mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, hüquqi və fiziki şəxslərdən hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi sahəsində işlərin görülməsinə, həmçinin məlumatların qeydiyyatına, hazırlanmasına, istifadəsinə, saxlanılmasına aid sənədləri, habelə cihaz və avadanlığın meteoroloji təminatı barədə arayış və onların sertifikatlarını tələb etmək;
4.0.13. tabeliyindən, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, hidrometeorologiya və təbii mühitin monitorinqi üzrə məlumatların istehsalçılarından, habelə digər hüquqi və fiziki şəxslərdən müşahidə məlumatlarını, o cümlədən təhlükəli və xüsusi təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr, təbii mühitin ekstremal çirklənməsi barədə əldə etdikləri məlumatları tələb etmək;
4.0.14. Nazirliyin müvafiq qurumlarının ölçmə vasitələrinə beynəlxalq standartlar və yeni texnologiyalar səviyyəsində texniki təminatın həyata keçirilməsi məqsədilə Nazirliyə təkliflər təqdim etmək;
4.0.15. hidrometeorologiya haqqında qanunvericiliyin pozulduğu hallar aşkar olunduqda, müvafiq protokol tərtib etmək və bu pozuntuların aradan qaldırılması məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər tədbirlər görmək;
4.0.16. hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin pozulmasının qarşısının alınması üçün köməkçi vasitə kimi şəkilçəkmə, səsyazma və videoçəkiliş aparmaq;
4.0.17. funksiyalarının icrası zamanı xüsusi geyimlə təmin olunmaq;
4.0.18. müvafiq sahədə işçi qruplar və komissiyalar yaratmaq;
4.0.19. müvafiq sahə ilə bağlı konfranslar, seminarlar və digər tədbirlər keçirmək;
4.0.20. fəaliyyəti ilə bağlı Nazirliyə hesabatlar vermək;
4.0.21. öz vəzifələrini icra edərkən digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərmək;
4.0.22. Xidmətin, habelə yerli bölmələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflər vermək;
4.0.23. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.
 

5.Xidmətin fəaliyyətinin təşkili
 
5.1. Xidmətə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən Xidmətin rəisi rəhbərlik edir.
5.2. Xidmətin rəisi bu Əsasnamə ilə Xidmətə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və hüquqların həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır.
5.3. Xidmət rəisinin Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır. Xidmət rəisinin müavinləri Xidmət rəisinin onlara həvalə etdiyi vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.
5.4. Xidmətin rəisi:
5.4.1. Xidmətin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;
5.4.2. Xidmət rəisinin müavinləri arasında vəzifə bölgüsü aparır;
5.4.3. Xidmət rəisinin müavinləri, yerli bölmələrin rəhbərləri və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirinin vəzifəyə təyin etdiyi digər struktur bölmələrinin rəhbərləri istisna olmaqla, Xidmətin digər işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, işçilərlə əmək müqavilələri bağlayır, onların fəaliyyətinə rəhbərlik edir, qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür,
5.4.4. işçilərin peşə hazırlığı və əlavə təhsili üçün zəruri tədbirlər görür;
5.4.5. müəyyən olunmuş əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin say həddi daxilində Xidmətin strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər smetasını, habelə struktur bölmələrinin və tabeliyindəki qurumların əsasnamələrini və ya nizamnamələrini təsdiq edilməsi üçün Nazirliyə təqdim edir;
5.4.6. Xidmətə ayrılmış vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edir və bu barədə hesabatı Nazirliyə təqdim edir;
5.4.7. Xidmətin fəaliyyətinə dair əmr, sərəncam və göstərişlər verir, habelə onların icrasına nəzarəti həyata keçirir;
5.4.8. dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətlərdə Xidməti təmsil edir;
5.4.9. Xidmətin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi barədə Nazirliyə təkliflər verir;
5.4.10. Xidmətin vəzifəli şəxslərinin qanunazidd aktlarını ləğv edir;
5.4.11. Xidmətin illik və perspektiv iş planlarının tərtib olunmasını təmin edir;
5.4.12. Nazirlik tərəfindən verilən səlahiyyətlər daxilində Xidmətin fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı məhkəmələrdə Nazirliyi təmsil edir;
5.4.13. müvafiq sahənin inkişafına dair təklifləri, Xidmətin fəaliyyətinə dair illik hesabatı Nazirliyə təqdim edir.