Relikt növlərin siyahısı

Relikt bitki növləri:

 1. Huperziya quzu plaunu (Huperzia selago)
 2. Radde ayıdöşəyi (Dryopteris raddeana)
 3. Giləmeyvəli qaraçöhrə (Taxus baccata)
 4. Eldar şamı (Pinus eldarica)
 5. Qəşəng qayışləçək (Himantoglossum formosum)
 6. Budaqlı danaya (Danae rasemosa)
 7. Hirkan bigəvəri (Ruscus hyrcanus)
 8. Ürəkyarpaq qızılağac (Alnus subcordata)
 9. Dəmirağac (Parrotia persica)
 10. Kolxida şümşadı (Buxus colchica)
 11. Hirkan şümşadı (Buxus hyrcana)
 12. Ağacvari fındıq, ayı fındığı (Corylus colurna)
 13. Qanadmeyvə yalanqoz (Pterocarya pterocarpa)
 14. Qafqaz xurması (adi xurma) (Diospyros lotus)
 15. Vələsyarpaq azat (Zelkova carpinifolia)
 16. Adi şabalıd (Castanea sativa)
 17. Şabalıdyarpaq palıd (Quercus castaneifolia)
 18. Radde tozağacı (Betula raddeana)
 19. Adi nar (Punica granatum)
 20. Adi əncir (Ficus carica)
 21. Sumaqyarpaq göyrüş (Fraxinus coriariifolia)
 22. İriçiçəkli murdarça (Frangula grandiflora)
 23. Şərq çinarı (Platanus orientalis)
 24. Turnefor yemişanı (Crаtаеgus tournefortii)
 25. Güləbrişin, ipək akasiya (Albizia julibrissin)
 26. Hirkan şümşəsi (Hirkan pirkalı) (Ilex hyrcana)
 27. Məxməri gərməşov (Euonymus velutinus)
 28. Meşə üzümü (Vitis sylvestris)
 29. Sirkanvari həlməl (Zygоphyllum аtriplicоidеs)
 30. Iriyarpaq kövrək mürdəşər (Frangula grandiflora)
 31. Pastuxov daş sarmaşığı (Hedera pastuchovii)
 32. Trautvetter kəklikotu (Thymus trautvetteri)
 33. Təpə kəklikotu (Thymus collinus)
 34. Fomin tıs-tısı (Acantholimon fominii)
 35. Ovucvari rodotus (Rhodotus palmatus) və s.