Endemik növlərin siyahısı

Endem bitki növləri:

Azərbaycan endemləri:

 1. Radde ayıdöşəyi (Dryopteris raddeana)
 2. Eldar şamı (Pinus eldarica)
 3. Ağaran danaqıran (Merendera candidissima)
 4. İriçiçək laləvər (Fritillaria grandiflora)
 5. Qarabağ tülpanı (Tulipa karabachensis)
 6. Anna süsəni (Iris annae)
 7. Qəşəng süsən (Iris elegantissima)
 8. Qurdqulağı süsən (Iris Iycotis) 
 9. Kamille süsəni (Iris camillae)
 10. Şelkovnikov süsəni (Iris schelkownikowii)
 11. Tüklü yemişan (Crаtаеgus еriаnthа)
 12. Qafqaz yemişanı (Crаtаеgus cаucаsicа)
 13. Qəşəng gəmirici soğan (Muscari elegantulum)
 14. Qrossheym ilansoğanı (Muscari grossheimii)
 15. Hirkan quş südü (Ornithogalum hyrcanum)
 16. Lənkəran soğanı (Allium lenkoranicum)
 17. Qışda çiçəkləyən ştrenbergiya (Sternbergia colchiciflora)
 18. Talış quzuqulağı (Silene talyschensis)
 19. Yevgeni öldürgəni (Anabasis eugeniae)
 20. Bakı cuzğunu (Calligonum bakuense)
 21. Sağsağan gülxətmisi (Alcea sachsachanica)
 22. Hirkan ənciri (Ficus hyrcana)
 23. Nazikçiçək tıs-tıs (Acantholimon tenuiflorum)
 24. Azərbaycan itburnu (Rosa azerbaidshanica)
 25. Karyagin itburnu (Roza karyagini)
 26. Nizami itburnu (Rosa nisami)
 27. Zaqatala itburnu (Roza zakatalensis)
 28. Sosnovski itburnu (Roza sosnowskyi)
 29. Bakı gəvəni (Astragalus bakuensis)
 30. Quba gəvəni (Astragalus kubensis)
 31. Alovlulu gəvən (Astragalus igniarius)
 32. Naxçıvan gəvəni (Astragalus nachitschevanicus)
 33. Regel gəvəni (Astragalus regelii)
 34. Hirkan qızçiçəyi (Bellis hyrcanica)
 35. Qafqaz ilankölgəsi (Ferula caucasica)
 36. Qrossheym keçiyemliyi (Scorzonera grossheimii)
 37. Karyagin yemliyi (Tragopogon karjaginii)
 38. Kiçik itotu (Marrubium nanum)
 39. Lənkəran odotu (Phlomis lenkoranica)
 40. Qrossheym başlıqotu (Scutellaria grossheimiana)
 41. Ayı fındığı (Corylus colurna)

 

Qafqaz endemləri:

 1. Ledebur zanbağı (Lilium ledebourii)
 2. Eyxler tülpanı (Tulipa eichleri)
 3. Yulia tülpanı (Tulipa julia)
 4. Florenski tülpanı (Tulipa florenskyi)
 5. Qəşəng qayışləçək (Himantoglossum formosum)
 6. Xəzər zəfəranı (Crocus caspicus)
 7. Qafqaz qaşsəhləbi (Ophrys caucasica)
 8. İtikənarlı süsən (İris acutiloba)
 9. Aleksey süsəni (İris alexeenkoi)
 10. Qafqaz süsəni (Iris caucasica)
 11. Dmitri süsəni (Iris demetrii)
 12. Qrossheym süsəni (Iris grossheimii)
 13. Gürcü süsəni (Iris iberica)
 14. Paradoksal süsən (İris paradoxa)
 15. Prilipko süsəni (Iris prilipkoana)
 16. Ağacvari asfodelina (Asphodeline prolifera)
 17. Dağ bellevaliyası (Bellevalia montana)
 18. Sıxçiçəkli bellevaliya (yabanı sünbülçiçək) (Bellevalia pycnantha)
 19. Atropatan hiasintellası (sünbül çiçəyi)(Hyacinthella atropatana)
 20. Qafqaz zümrüdçiçəyi (Scilla caucasica)
 21. Mişenko zümrüdçiçəyi (Scilla mischtschenkoana)
 22. Matuşkin soğanı (Allium materculae)
 23. Talış soğanı (Allium talyschense)
 24. Qafqaz xədicəgülü (Galanthus caucasicus)
 25. Zaqafqaziya inciçiçəyi (Convallaria transcaucasica)
 26. Burunlu kəpənəkçiçək (Aconitum nasutum)
 27. Mlokoseviç pionu (Paeonia mlokosewitschii)
 28. Ruprext qərənfili (Dianthus ruprechtii)
 29. Başcıqlı soğan (Gypsophila capitata)
 30. Bərk soğan (Gypsophila robusta)
 31. Şoviç soğanı (Gypsophila szovitsii)
 32. Kövrək şoran (Salsola futilis)
 33. Traqus şorangəsi (Salsola tragus)
 34. Şamaxı tıs-tısı (Acantholimon schemachense)
 35. Radde tozağacı (Betula raddeana)
 36. Atropatan dazısı (Hypericum atropotanum)
 37. Yuliya novruzçiçəyi (Primula juliae)
 38. Ruprext novruzçiçəyi (Primula ruprechtii)
 39. Qafqaz bənövşəsi (Viola caucasica)
 40. Hirkan qovağı (Populus hyrcana)
 41. Meyer zuvandası (Zuvanda meyeri)
 42. Kuznetsov söyüdü (Salix kuznetzowii)
 43. Qusar gülxətmisi (Alcea kusariensis)
 44. Lənkəran gülxətmisi (Alcea lenkoranica)
 45. Hirkan şaxduranı (Alchemilla hyrcana)
 46. Qaya dovşanalması (Cotoneaster saxatilis)
 47. Eldar armudu (Pyrus eldarica)
 48. Qrossheym armudu (Pyrus grossheimii)
 49. Hirkan armudu (Pyrus hyrcana)
 50. Söyüdyarpaq armud (Pyrus salicifolia)
 51. Vsevolod armudu (Pyrus vsevolodii)
 52. Paradoksal paxladəni (gəvən) (Astragalus paradoxus)
 53. Prilipko gəvəni (Astragalus prilipkoanus)
 54. Soviç gəvəni (Astragalus szovitsii )
 55. Zəngilan gəvəni (Astragalus zangelanus)
 56. Komarov şorgiləsi (Biebersteinia multifida)
 57. Çılpaq dorema (Dorema glabrum)
 58. İyli bitişikmeyvə (Symphyoloma graveolens)
 59. Zəngəzur zəngçiçəyi (Campanula zangezura)
 60. Parlaq kledoxeta (Cladochaeta candidissima)
 61. Komarov birəotu (Pyrethrum komarowi)
 62. Ətrəngi birəotu (Pyrethtum carneum)
 63. Qafqaz xanımotu (Atropa caucasica)
 64. İpəktük köpəkdilotu (Cynoglossum holosericeum)
 65. Şirvan qurdotu (Linaria schirvanica)
 66. Atropatan qaraşəngi (Scrophularia atropatana)
 67. Bala qaraşəngi (Scrophularia minima)
 68. Zuvand qaraşəngisi (Scrophularia zuvandica)
 69. Hirkan qaraşəngisi (Scrophularia hyrcana)
 70. Gözəl bulaqotu (Veronica amoena)
 71. Balaca bulaqotu (Veronica minuta)
 72. Prilipko başlıqotu (Scutellaria prilipkoana)
 73. Trautvetter kəklikotu (Thymus trautvetteri)

 

Xəzər endemləri:

 1. Xəzər ektokarpusu (Ectocarpus caspicus)
 2. Xəzər monosifonu (Monosiphon caspicus)
 3. Xəzər dermatolitonu (Dermatolithon capsicum)
 4. Xəzər lorensiyası (Laurencia caspica)
 5. Xəzər polisifoniyası (Polysiphonia caspica)