Metodiki Göstərişlər

ETSN-nın Metodiki Göstərişləri
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2004–cü il 16 iyul tarixli 431/ü nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş "Ətraf mühit sahəsində normativ hüquqi aktların layihələrinin və digər sənədlərin işlənib hazırlanması zəruriliyini nəzərə alaraq, bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzrə Tədbirlər Planı"na üyğun olaraq hazırlanmış və təsdiq edilmiş sənədlərin siyahısı 

1. Yeraltı suların çirklənməsinin aşkar edilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə metodik göstərişlər: 

30.03.2005 
N 117/ü 

2. Faydalı qazıntı yataqlarının kompleks öyrənilməsinə, yanaşı faydalı qazıntıların və komponentlərin ehtiyatlarının hesablanmasına Tələblər: 

13.10.2005 
N 467/ü 

3. Süxur və filizlərin kimyəvi və fiziki–kimyəvi təhlil metodları 

30.03.2005 
N118/ü 

4. Filizlərdə və süxurlarda faydalı komponentlərin spektral analizlə təyin olunma metodları 

30.03.2005 
N118/ü 

5. Su analizi və sulu ekstrat metodları 

30.03.2005 
N118/ü 

6. Filizlərdə və süxurlarda qızılın və gümüşün əyar analizi ilə təyini metodları 

30.03.2005 
N118/ü 

7. Qeyri–filiz xammalı və tikinti materiallarının analizi metodları 

30.03.2005 
N118/ü
8. «Tullantı suları ilə su obyektlərinə axıdılan zərərli maddələrin buraxıla bilən axıntı həddinin (BBAH) tərtib olunmasına dair Metodika», “Müəssisələr üçün atmosferə atıla bilən tullantı həddinin (ABTH) tərtib olunmasına dair Metodika”
18.05.2009 
N228/ü

Əmr
Atmosferə atilan çirkləndirici maddələrin cədvəli
Müəssisələr üçün atmosferə atıla bilən tullantı həddinin (ABTH) tərtib olunmasina dair metodika
Tullantı sulari ilə su obeyktlərinə axıdılan zərərli maddələrin buraxıla bilən axıntı həddinin (BBAH) tərtib olunmasına dair metodika
9. Polixlorlaşmış bifenillər tərkibli avadanlıq və tullantılarla davranışa dair Metodiki Göstəriş 

18.02.2013
N057/ü


Əmr
Metodiki göstərişlər