Elanlar

“2018-ci il üçün “Balıq və digər su bioresurslarının ovunun ümumi yol verilən miqdarı (kvota)” və “Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsü”nün təsdiq edilməsi haqqında

00 0000

1.Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgüsü
                                                                                                                              (tonla)

Balıq və digər su bioresurslarının növləri

Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində balıq və digər su bioresurs-larının sənaye ovu üçün kvotalar

Başqa balıqçılıq su obyektlərində balıq və digər su bioresursla-rının sənaye ovu üçün kvotalar

Elmi tədqiqat və nəzarət məqsədi ilə balıq və digər su bioresursla-rının ovu üçün kvotalar

Təhsil və maarifləndirmə məqsədi ilə balıq və digər su bioresursla-rının ovu üçün kvotalar

Akvakultura

məqsədi ilə

balıq və digər su bioresursla-rının ovu üçün

kvotalar

Xəzər dənizi üzrə

Bölgə

0

0

        1

        0

0.1

Kələmo

0

0

        0

        0

0.4

Nərə

0

0

1.6

        0

0.5

Uzunburun

0

0

        1

        0

0.4

Qızılbalıq

0

0

        0.1

        0

0.3

Kilkə

2000

0

0.2

0.5

        0

Siyənək

500

0

0.3

0.5

        0

Kütüm

255

0

0.4

0.5

        3

Külmə

115

0

0.2

0.5

2.5

Kefal

500

0

0.4

0.5

        0

Çəki

50

0

0.4

0.5

2.8

Çapaq

10

0

0.1

0.5

2.5

Qarasol

10

0

0.1

0.3

        0

Şamayı

10

0

0.1

0.1

        0

Xəşəm

5

0

0.1

0.1

        1

                                                         Kür çayı üzrə

Bölgə

0

0

0.3

0

 0.5

Kələmo

0

0

0.3

0

 0.3

Nərə

0

0

0.3

0

 4.5

Uzunburun

0

0

0.1

0

 0.2

Çapaq

0

  0.5

0.2

  0.1

0

Külmə

0

  0.5

0.1

  0.1

0

Çəki

0

1

0.2

  0.1

0

Şamayı

0

  0.5

0.1

  0.1

0

Xəşəm

0

  0.3

0.1

  0.1

0

Araz çayı üzrə

Çapaq

0

0

0.2

0.1

0

Çəki

0

0

0.2

0.1

0

Külmə

0

0

0.3

0.1

0

Xəşəm

0

0

0.1

0.1

0

Şirbit

0

0

0.1

0.1

0

Naxa

0

0

0.1

0.1

0

Daban balığı

0

0

0.2

0.1

0

Mingəçevir su anbarı üzrə

Çapaq

0

40

0.1

0.1

1.5

Sıf

0

17

0.1

0.1

0

Külmə

0

10

0.1

0.1

0

Şamayı

0

8

0.1

0.1

0

Çəki

0

6

0.1

0.1

0.2

Naxa

0

3

0.1

0.1

0

Şirbit

0

0

0.1

0.1

0

Xramulya

0

0

0.1

0.1

0

Qarasol

0

0

0.1

0.1

0

Daban balığı

0

3

0.1

0.1

0

Xəşəm

0

3

0.1

0.1

0.1

Qalınalın

0

0

0.1

0.1

0.1

Şəmkir su anbarı üzrə

Çapaq

0

10

0.1

0.1

0.2

Sıf

0

5

0.1

0.1

0

Külmə

0

4

0.1

0.1

0

Şamayı

0

3

0.1

0.1

0

Çəki

0

4

0.1

0.1

0.2

Naxa

0

2

0.1

0.1

0

Şirbit

0

0

0.1

0.1

0

Xramulya

0

0

0.1

0.1

0

Qarasol

0

0

0.1

0.1

0

Daban balığı

0

2

0.1

0.1

0

Yenikənd su anbarı üzrə

Çapaq

0

0.4

0.1

0.1

2

Çəki

0

0.4

0.1

0.1

2

Külmə

0

0.4

0.1

0.1

0

Varvara su anbarı üzrə

Çapaq

0

0.5

0.1

0.1

1.5

Sıf

0

0.2

0.1

0.1

0

Külmə

0

0.5

0.1

0.1

0

Şamayı

0

0.3

0.1

0.1

0

Çəki

0

0.3

0.1

0.1

0.2

Naxa

0

0.3

0.1

0.1

0

Xramulya

0

0

0.1

0.1

0

Araz su anbarı üzrə

Çapaq

0

4

0.1

0.1

0

Çəki

0

10

0.2

0.1

0

Külmə

0

3

0.1

0.1

0

Ağ amur

0

3

0.1

0.1

0

Qalınalın

0

5

0.2

0.1

0

Naxa

0

3

0.2

0.1

0

Daban balığı

0

2

0.2

0.1

0

Sarısu gölü üzrə

Çapaq

0

2

           0

0.1

0

Külmə

0

3

0

0.1

0

Çəki

0

5

0

0.1

0

Naxa

0

1

0

0.1

0

Durna balığı

0

2

0

0.1

0

Candar gölü üzrə

Çapaq

0

3

0

0.1

0

Çəki

0

5

0

0.1

0

Qalınalın

0

5

0

0.1

0

Ağ amur

0

4

0

0.1

0

                Baş Şirvan kollektoru üzrə

Kütüm

0

5

0

0.1

0.3

Çəki

0

3

0

0.1

0.3

Külmə

0

2

0

0.1

0

                        Baş Mil-Muğan kollektoru üzrə

Kütüm

0

3

0

0.1

0.4

Çəki

0

2

0

0.1

0.2

Külmə

0

2

0

0.1

        0

                           Muğan-Salyan suötürüçüsü üzrə

Çəki

0

1

0

0.1

0

Külmə

0

1

0

0.1

0

 

Qeyd: Balıq və digər su bioresurslarının istifadəsi və mühafizəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənən su obyektlərində balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün kvotalar bu cədvəlin Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində balıq və digər su bioresurslarının sənaye ovu üçün kvotalara daxil edilmişdir.

 

2.Balıq və digər su bioresurslarının ovuna kvota almaq üçün müraciət etmə qaydası.

-Balıqçılıq subyektləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02.06.2017-ci il tarixli 243 №-li Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Balıq və digər su bioresursları ovunun Qaydaları”na 7 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilmiş formada ərizə ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi departamentinə müraciət edirlər. Ünvan: Bakı şəh., AZ 1154, H.Əliyev prospekti 10.

 

 

 

Kvota ayrılması barədə ərizə forması

 

   Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin

______________________________________________________

 (Nazirliyin müvafiq orqanının adı)

______________________________________________________

 (hüquqi şəxsin və fərdi sahibkarın

______________________________________________________

adı, soyadı)

 

Ə R İ Z Ə

 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamenti tərəfindən 20__ il üçün ayrılmış balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün müəyyən edilmiş ümumi kvota daxilində aşağıda adları göstərilən növlərin müvafiq balıqçılıq su obyektlərində ovu üçün pay ayırmağınızı xahiş edirəm.

Ərizəçi barədə məlumatlar:

1. Soyadı, adı və atasının adı (hüquqi şəxslər üçün tam adı):_____________________

____________________________________________________________________

2.Qısaldılmış adı (əgər vardırsa):__________________________________________

3.Hüquqi ünvanı:______________________________________________________

Poçt ünvanı : ________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________

Faks: ______________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

4.Faktiki ünvan: ______________________________________________________

Poçt ünvanı: ________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________

Faks:    _____________________________________________________________

E-mail:  _____________________________________________________________

5. VOEN: __________________________________________________________

6. Bank rekvizitləri:   __________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Balıq və digər su bioresurslarının ovu üçün istifadə ediləcək gəmi (qayıq) tipləri: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

8. Payın ayrılması barədə xahiş edilən balıq və digər su bioresurslarının miqdarı:

 

Sıra

№-si

Balıq və digər su bioresurslarının növləri

Ovun həyata keçiriləcək balıqçılıq su obyekti və sahəsi

Ov aləti, növü və sayı

Miqdarı (tonla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

               

 

 

 

 

Ərizədə göstərilən məlumatların və əlavə edilmiş sənədlərdəki məlumatların tamlığını və dürüstlüyünü təsdiq edirəm.

 

Qoşma: _____ vərəqədə.

Əlavə edilən sənədlərin siyahısı

 

Rəhbər _________________________                              _______________________

                          (soyadı, adı və atasının adı)                                                (imza)

 

Ərizənin verildiyi tarix “__” ___________ 20__ il

 

 
3.    Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir və siyahısı ərizədə qeyd edilir:

- ov ediləcək yerlər konkret göstərilməklə, sifariş verilən kvotanın (payın) növlər üzrə və ov alətlərinin briqadalar (manqalar) arasında təsdiq edilmiş bölgüsü;

- mülkiyyətində və icarəsində olan gəmilərə (qayıqlara) (əgər balıq və digər su bioresurslarının ovunun gəmidən (qayıqdan) istifadə etməklə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulursa) ərizəçinin mülkiyyət və ya istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti.

   

     4.  Ərizələrin təqdim edilmə qaydası və müddəti:

         - Ərizələr elanda qeyd edilən ünvana poçtla və ya elektron qaydada 30 (otuz) gün müddətində təqdim edilir. Ərizələrin təqdim edilməsinin son müddəti 15 noyabr 2018-ci il tarixə kimidir.

 

  1. 5.    Balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə görə ödənişlər:

         - “Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinə  

           əsasən bərpa məqsədilə balıq və digər su bioresurslarının akvakultura üçün ovu,  

           habelə elmi-tədqiqat, nəzarət, idman və həvəskar ovu istisna olmaqla balıq və

           digər su bioresurslarının ovu ödənişlidir.

          -balıq və digər su bioresurslarından istifadəyə görə ödənişlər kvota verilmiş      

           şəxslərin siyahısı dərc edildikdən sonra ərizəçi tərəfindən ödənilir və        

           ödənişi təsdiq edən sənəd Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su

           Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamentinə

           təqdim olunur.

 

  1. 6.    2018-ci il üçün müəyyən edilmiş ödəmələr:

 

2018-ci ildə balıq və digər su bioresurslarından sənaye, əmtəə məqsədilə akvakultura, təhsil və maarifləndirmə  məqsədilə ovuna görə Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri üçün müəyyən edilmiş ödəniş qiymətləri

 

Balıq və digər su bioresursları

Аzərbaycan Respublikasınınhüquqi və fiziki  şəxsləriüçün

Хarici dövlətlərin hüquqi və fiziki   şəxsləri üçün

1ton balıq və ya 1ədəd suitinin ödəniş qiyməti (manatla)                           

1ton balıq və ya 1  ədəd suitinin ödəniş qiyməti (manatla)

1

Кilkə

57,50

115,00

2

Siyənək

143,75

287,50

3

Кеfal

115,00

230,00

4

Çapaq

115,00

230,00

5

Кülmə

115,00

230,00

6

Çəki

230,00

345,00

7

Хəşəm

287,50

575,00

8

Sıf

230,00

460,00

9

Кütüm

287,50

575,00

10

Şamayı

287,50

575,00

11

Qarasol

115,00

--

12

Qızılbalıqlar

 -----

--

13

Хərçəngkimilər

 287,50

575,00

14

Bölgə

--

--

15

Nərə

--

--

16

Uzunburun

--

--

17

Digər balıq növləri

115,00

230,00

18

Suiti

 --

--