Useful Sections

Conventions and Protocols

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ratifikasiya etdiyi Ekoloji Konvensiyalar və Protokollar

 

 Konvensiyanın/Protokolun adı, qəbul olunduğu il
 Ratifikasiya tarixi
 •  ÜMUMDÜNYA MƏDƏNİ VƏ TƏBİİ İRSİNİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA KONVENSİYA (16 noyabr 1972-ci il)
06.12.1993
 •  BMT-NİN İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ ÜZRƏ ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASI (Kioto Protokolu, 1992-ci il)

18.07.2000

 • ÜMUMDÜNYA METEOROLOGIYA TƏŞKILATININ KONVENSIYASI
03.10.1993
 •  BEYNƏLXALQ MÜLKI AVIASIYA HAQQINDA KONVENSIYANIN AVIAMETEOROLOJI TƏMINATA DAIR 3 NÖMRƏLI ƏLAVƏSI
14.07.1992
 •  «KÖKÜNÜN KƏSİLMƏSİ TƏHLÜKƏSİ OLAN VƏHŞİ FAUNA VƏ YABANI FLORA NÖVLƏRİNİN BEYNƏLXALQ TİCARƏTİ HAQQINDA» KONVENSİYA (CITES) (Vaşinqton şəhəri, 3 mart 1973-cü il)
23.07.1998
 • TRANSSƏRHƏD KONTEKSTİNDƏ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA KONVENSİYA (Espo şəhəri, 25 fevral 1991-ci il)
01.02.1999
 •  AVROPANIN CANLI TƏBİƏTİNİN VƏ TƏBİİ MÜHİTİNİN QORUNMASI HAQQINDA AVROPA KONVENSİYASI (Bern, 19 sentyabr 1979-cu il)
28.10.1999
 •  "ƏTRAF MÜHİT İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏLƏRDƏ MƏLUMATIN ƏLDƏ EDİLMƏSİ, İCTİMAİYYƏTİN QƏRAR QƏBUL EDİLMƏSİNDƏ İŞTİRAKI VƏ ƏDALƏT MƏHKƏMƏSİNİN AÇIQ KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA" BMT-NİN KONVENSİYASI (Orxus şəhəri, 25 iyun 1998-ci il)
9.11.1999
 •  “SƏRHƏDLƏRARASI KONTEKSTDƏ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR KONVENSİYA
01.02.1999
 •  "OZON QATINI DAĞIDAN MADDƏLƏR ÜZRƏ” MONREAL PROTOKOLU (15-17 sentyabr, 1997-ci il)
18.07.2000
 •  BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİK HAQQINDA KONVENSİYA (5 iyun 1992-ci il), BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİK HAQQINDA KONVENSİYAYA BİOTƏHLÜKƏSİZLİYƏ DAİR KARTAGENA PROTOKOLU
23.03.2005
 •  BİTKİ MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA BEYNƏLXALQ KONVENSİYA (Roma, 1951-ci il)
14.03.2000
 •  BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ "SƏRHƏDDƏN KEÇƏN SU AXINLARININ VƏ BEYNƏLXALQ GÖLLƏRİN MÜHAFİZƏSİ VƏ İSTİFADƏSİ ÜZRƏ" KONVENSİYASI (Helsinki şəhəri, 17 mart 1992-ci il)
22.10.2002
 •  YUNESKO-NUN "ƏSASƏN SU QUŞLARININ YAŞAMA YERLƏRİ KİMİ BEYNƏLXALQ ƏHƏMİYYƏTLİ OLAN SULU-BATAQLIQ YERLƏR HAQQINDA" KONVENSİYASI (Ramsar şəhəri, 2 fevral 1971-ci il)
18.07.2000
 •  BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ “TƏHLÜKƏLİ TULLANTILARIN SƏRHƏDLƏRARASI DAŞINMASINA VƏ KƏNARLAŞDIRILMASINA NƏZARƏT HAQQINDA” BAZEL KONVENSİYASI (Bazel şəhəri, 22 mart 1989-cu il)
16.02.2001
 •  "BÖYÜK MƏSAFƏLƏRDƏ HAVANIN TRANSSƏRHƏD ÇİRKLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA" KONVENSİYA (Cenevrə şəhəri, 13 noyabr 1979-cu il)
    09.04.2002
 •  "DAVAMLI ÜZVİ ÇİRKLƏNDİRİCİLƏR HAQQINDA" STOKHOLM KONVENSİYASI (22 may 2001-ci il)
09.12.2003
 •  "SƏNAYE QƏZALARININ TRANSSƏRHƏD TƏSİRİ HAQQINDA" KONVENSİYA (Helsinki şəhəri, 17 mart 1992-ci il)
04.05.2004
 •  "XƏZƏR DƏNİZİNİN DƏNİZ ƏTRAF MÜHİTİNİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA" ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASI (Tehran şəhəri, 4 noyabr 2003-cü il)
04.04.2006
 •  “AVROPA LANDŞAFT KONVENSIYASI” (Florensiya şəhəri, 2000-ci il oktyabr ayı)
24.06.2011