Samur-Yalama Milli Parkı

Yaranma tarixi: 5 noyabr 2012-ci il 

Yerləşməsi: Xəzərsahili zona, Samur-Şabran ovalığı (Xaçmaz rayonu)

Sahəsi: 11 772,45 ha

Landşaft: meşə,düzən

Rast gəlinən bitki növləri: düzən ağcaqayını (Acer campestre), gürcü palıdı (Quercus iberica), Şərq fıstığı (Fagus orientalis), göyrüş (Fraxinus excelsior), qızılağac (Alnus subcordata), uzunyarpaq tozbaş səhləb (Cephalanthera longifolia), Biberşteyn dağlaləsi (Tulipa biebersteiniana), əzgil (Mespilus germanica), çiyələk (Fragaria vesca) və s.

Rast gəlinən heyvan növləri: çöl donuzu (Sus scrofa), yenot (Procyon lotor), çapaq (Abramis brama), kütüm (Rutilus frisii kutum), həşəm (Aspius aspius taeniatus) və s.

“Qırmızı kitab”a daxil olan növlər: qamışlıq pişiyi (Felis chaus), vaşaq (Lynx lynx), Qafqaz maralı (Cervus elaphus), Qafqaz köpkəri (Rupicapra rupicapra), Avropa cüyürü (Capreolus capreolus), böyük qırğı (Accipiter gentilis), imperator qartalı (Aquila heliaca), çöl muymulu (Falco naumanni), fısıldayan qu quşu (Cygnus olor), dəniz sıfı (Sander marinus), Eldar şamı (Pinus eldarica) və s.

Əsasnamə

Samur-Yalama Milli Parkı haqqında Ə S A S N A M Ə

22.90 KB