Relikt növlərin siyahısı

Relikt növlər

 1. Giləmeyvəli qaraçöhrə
 2. Budaqlı danaya
 3. Hirkan bigəvəri
 4. Dəmirağac
 5. Kolxida şümşadı
 6. Hirkan şümşadı
 7. Adi şabalıd
 8. Şabalıdyarpaq palıd
 9. Radde tozağacı
 10. Nar
 11. Qafqaz xurması
 12. Güləbrişin, İpək akasiya
 13. Ağacvari fındıq, ayı fındığı
 14. Qanadmeyvə yalanqoz
 15. Vələsyarpaq azat
 16. Hirkan şümşəsi (Hirkan pirkalı)
 17. Məxməri gərməşov
 18. Iriyarpaq kövrək mürdəşər
 19. Pastuxov daş sarmaşığı