Dövlət Ekspertiza İdarəsi

Fəaliyyət istiqamətləri

Dövlət Ekspertiza İdarəsinin fəaliyyət istiqamətləri
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza İdarəsiaşağıdakı əsas istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir:
 • Təsərrüfat və başqa fəaliyyətlərin ekoloji təhlükəlilik səviyyəsini müəyyən edir.
 • Dövlət ekoloji ekspertizasının obyektləri üzrə təqdim edilmiş sənədlərin ekspertizasını aparır;
 • Ölkə və iqtisadiyyat sahələri üzrə dövlət və yerli proqramların layihələrinin ekoloji  ekspertizasını həyata keçirir;
 • Müəssisələrin ekoloji pasportunu razılaşdırır;
 • Atıla bilən tullantı həddi (ABTH) və buraxıla bilən axıntı həddi (BBAH) layihələrini təsdiq edir;
 • Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirə icazələr verir;
 • Sudan  xüsusi istifadəyə  icazələr  verir; 
 • Dağ-mədən işlərinin inkişafı layihələrini razılaşdırır;
 • Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında təlimat – metodik, normativ-texniki  sənədləri razılaşdırır;
 • İstismara qəbulu zamanı sənaye və istehsalat müəssisələrinin ekoloji təhlükəsizlikləri haqqında Arayış verir;
 • Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsinə və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsinə dair rəy verir;
 • Yer təkinin öyrənilməsi layihələri üzrə işlərin geoloji ekspertizasını aparır;
 • Ehtiyatları təsdiq edilmiş faydalı qazıntı yataqlarının yerləşdiyi dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların istifadəyə və icarəyə verilməsinə dair rəy verir;
 • Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş mal və materialların idxalına və ixracına dair rəy verir;
 • Qanunvericiliklə tənzimlənən ozondağıdıcı maddərin və tərkibində belə maddələr olan məhsulların idxalına və  ixracına icazələr verir;
 • Yaşıllıqların götürülməsinə dair rəy verir.